ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน

English for Working Skills

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน
1.2.2 ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
1.2.4 ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.5 สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน 1.2.2 ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
1.2.6 ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
1.3.2 การส่งรายงานตรงเวลา
1.3.3 ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
2.2.1 Lecture, Mind Mapping
2.2.2 Think Pair Share
2.2.3 Brain Storming
2.2.4 Collaborative Team Learning
3.2.1 Lecture, Mind Mapping
3.2.2 Think Pair Share
3.2.3 Brain Storming
3.2.4 Collaborative Team Learning  
 
3.3.1 งานที่มอบหมาย
3.3.2 สถานการณ์จำลอง
3.3.3 การสอบ
3.3.4 ผลงาน
3.3.5 การนำเสนอผลงาน
3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2.1 Lecture, Mind Mapping
3.2.2 Think Pair Share
3.2.3 Brain Storming
3.2.4 Collaborative Team Learning
3.3.1 งานที่มอบหมาย
3.3.2 สถานการณ์จำลอง
3.3.3 การสอบ
3.3.4 ผลงาน
3.3.5 การนำเสนอผลงาน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4..1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 Lecture, Mind Mapping
4.2.2 Think Pair Share
4.2.3 Brain Storming
4.2.4 Collaborative Team Learning
4.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 
4.3.2 งานที่มอบหมาย 
4.3.3 สถานการณ์จำลอง 
4.3.4 ผลงาน 
4.3.5 การนำเสนอผลงาน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1. Lecture, Mind Mapping 5.2.2 Think Pair Share 5.2.3 Brain Storming 5.2.4 Collaborative Team Learning 5.2.5 Simulation 5.2.6 Peer to Peer 5.2.7 Online Mobile and Balance Learning
5.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 5.3.2 สถานการณ์จำลอง 5.3.3 ผลงาน 5.3.4 การนำเสนอผลงาน
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.3, 3.1.1, 5.1.1, 5.1.2 และ 5.1.3 -การทำงานคู่ และงานกลุ่ม -การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 2, 4, 5 และ 6 40%
2 2.1.1, 3.1.2 และ 5.1..3 -การสอบกลางภาค -การสอบปลายภาค 9 และ 17 -การสอบกลางภาค 25% -การสอบปลายภาค 25%
3 1.1.1, 1.1.3, 4.1.1 และ 4.1.2 การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ตลอดทั้งภาคการศึกษา 10%