การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการค้าชายแดน

Logistics Management for Border Tared

เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวคิดและรูปแบบในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน บทบาทและความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน โอกาสและศักยภาพของการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน สภาพแวดล้อมการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน ทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขัน ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน กลยุทธ์และยุทธวิธีการจัดการการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน และบทบาทของรัฐที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน
เพื่อผลิตนักโลจิสติกส์ระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานในด้านโลจิสติกส์ มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้าน สามารถเข้าใจหลักการการดำเนินการของ   โลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การจัดการโซ่อุปทานและแนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน การประเมินผลความสามารถของโซ่อุปทาน การบริหารโซ่อุปทานทั่วโลก นำหลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบของ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แนวคิดและรูปแบบในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน บทบาท และความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน โอกาสและศักยภาพของการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน สภาพแวดล้อมการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน ทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขัน ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน กลยุทธ์และยุทธวิธีการจัดการการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน และบทบาทของรัฐที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน โดยเน้นกรณีศึกษา
นักศึกษาสามารถนัดหมายได้ตลอดเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBALS206 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการค้าชายแดน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
คู่มือการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
กรมการค้าต่างประเทศ (Department of Foreign Trade)
กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน (Division of Trade and Investment Cooperation)
กระทรวงพาณิชย์
คู่มือการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
กรมการค้าต่างประเทศ (Department of Foreign Trade)
กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน (Division of Trade and Investment Cooperation)
กระทรวงพาณิชย์