ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ

Railway Traction Systems

๑.เพื่อศึกษาแนวคิด ชนิด องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ๒.เพื่อศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับรถไฟ
เพื่อให้มีความทันสมัยและเข้ากันได้กับเทคโนโลยีรถไฟปัจจุบัน
โครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ มอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรแปลงผันกำลัง การควบคุมแบบความกว้างพัลส์ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกด้วยไดนามิคและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่
3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1.ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟ    ISBN: 978-6-1644-0005-4  
1.RMUTL-TITECH Intensive Course in Railway Technology
   26-28 September 2016
by Prof.Tomoki Watanabe 
 
1.ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมรถไฟ