วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1

Master Thesis 1

เขียน เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ ควรเป็นหัวข้อที่ได้รับมาจากสถานประกอบการ Students write and submit a complete thesis proposal, and take a thesis proposal under the supervision of his/her academic advisor, or committee. The research topics should be the case related to the practical work in mechanical engineering field.
นักศึกษาจะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำข้อเสนอโครงการ และรายงานความก้าวหน้ากับอาจารย์เจ้าของวิชา เพื่อมุ่งสู่การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษานี้ โดยใช้เวลารวมในแต่ละสัปดาห์อย่างน้อย 9 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. บทความวิจัย
2. คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์
3. หนังสือหรือตำราที่เกี่ยวข้อง
1. บทความวิจัย
2. เอกสารทรัพย์สินทางปัญญา
3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ