ทักษะวิชาชีพประมง 3

Practical Skills in Fisheries 3

เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพทางประมง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตสัตว์น้ำ และเข้าใจกระบวนการในการสร้างอาชีพและรายได้
เพื่อให้มีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์
ฝึกทักษะวิชาชีพทางการประมงเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบ เลือกฝึกปฏิบัติงานการผลิตสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ที่นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการสร้างอาชีพและรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
- มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม - มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ - มีระเบียบ วินัย เคารพตามกฎกติกาสังคม ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
- การบรรยายโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการสอน - มอบหมายงานกลุ่ม
- ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา - ประเมินความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย - ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ - เคารพในการแสดงออกทางความคิดของผู้ร่วมงาน และการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน
 
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา - สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
- การบรรยาย - การสาธิต ในชั่วโมงปฏิบัติการ - การใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจน - บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
- ประเมินผลจากการสอบด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา
 
- มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ - มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- การบรรยาย - การสาธิต - การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยให้แบ่งกลุ่มย่อย และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา ของปฏิบัติการต่างๆอย่างเป็นระบบ
 
ประเมินผลจากรายงานผลการทดลอง และการตอบปัญหาในชั้นเรียน
-  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี -  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยจัดกิจกรรมกลุ่มในการทำบทปฏิบัติการ - มอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล - การนำเสนอรายงานและอภิปรายกลุ่ม
-ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม - สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม - สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อธิบายวิธีการปฏิบัติการทดลอง และ/หรือ การคำนวณที่สอดคล้องกับทฤษฎี - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
- ประเมินจากการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข/จัดเก็บข้อมูลการทดลองอย่างเป็นระบบ - ประเมินจากการเขียนรายงาน
 
- มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ - สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ - สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาและพัฒนาต่อยอดได้
 
- จัดกิจกรรมให้เรียนรู้ทักษะปฏิบัติ - จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ประเมินจากทักษะการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า - คุณภาพของงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล