การประมวลผลแบบคลาวด์

Cloud Computing

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการประมวลผลแบบคลาวด์ โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ การจำลองหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ (เวอร์ชวลไลเซชั่น) เมฆเก็บข้อมูล ระบบไฟล์แบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบ NoSQL โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบ MapReduce ปฏิบัติการใช้บริการคลาวด์สาธารณะ เช่น Amazon Web Service ในการเช่าและบริหารทรัพยากรสำหรับการประมวลผล การ deploy โปรแกรมประยุกต์บนบริการคลาวด์ การพัฒนาบริการบนเว็บเพื่อประมวลผลและเรียกค้นข้อมูลขนาดใหญ่
-
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการประมวลผลแบบคลาวด์ โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ การจำลองหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ (เวอร์ชวลไลเซชั่น) เมฆเก็บข้อมูล ระบบไฟล์แบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบ NoSQL โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบ MapReduce ปฏิบัติการใช้บริการคลาวด์สาธารณะ เช่น Amazon Web Service ในการเช่าและบริหารทรัพยากรสำหรับการประมวลผล การ deploy โปรแกรมประยุกต์บนบริการคลาวด์ การพัฒนาบริการบนเว็บเพื่อประมวลผลและเรียกค้นข้อมูลขนาดใหญ่
14 ENGCE183 การประมวลผลแบบคลาวด์ ¡ l     ¡   ¡ l l ¡ ¡ ¡ l   l l ¡ ¡ l ¡         l l   ¡ ¡ l ¡
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถสร้าง ใช้งาน และแก้ไข ระบบบน cloud ได้ ลงมือปฏิบัติ สอบ สัมภาษณ์ 1-15 100
https://www.coursera.org/professional-certificates/gcp-data-engineering