ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ

English for Vocational Purposes

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในแต่ละอาชีพและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งตระหนักในความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับศึกษาด้วยตนเอง วิชาชีพ และเป็นพื้นฐานในการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คัดเลือกเนื้อหาตามสาขาวิชาของนักศึกษา พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ให้มีการฝึกฝนการใช้ภาษาโดยใช้สถานการณ์จำลอง ซึ่งนักศึกษาจะต้องพบระหว่างการปฏิบัติงาน
- อาจารย์ประจำรายวิชา  กำหนดเวลาในการให้คำปรึกษา
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
           สอดแทรกการใช้ภาษาในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รู้จักปรับใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
           1.1.1  [O]  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
           1.1.2  [   ]   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
           1.1.3  [l]  มีวินัย  ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
           1.1.4  [O]   เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล และให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะประเด็น
            - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
            - กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
            - แสดงบทบาทสมมติ
            - เข้าเรียนตรงเวลา
            - ส่งงานตามที่กำหนด
            - มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
            - เก็บคะแนนย่อย
            - สอบทฤษฎีกลางภาค  ปลายภาค    
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด 12 หน่วยด้วยกันซึ่งเนื้อหาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นหลักเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
            2.1.1  [l]  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษาสา
            2.1.2  [   ]  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
            2.1.3  [   ]  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง           
              บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง   การทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลการทำงาน
- ทดสอบย่อยเป็นรายหน่วย
- การนำเสนอในชั้นเรียน
 - งานมอบหมาย
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
            3.1.1  [O]  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
            3.1.2  [l] มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
            3.1.3  [l] มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตาม
วิธีการสอน
            - อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล และให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะประเด็น
            - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
            - กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
            - แสดงบทบาทสมมติ
วิธีการประเมินผล
            - การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
            - สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
            4.1.1  [   ]  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
            4.1.2  [   ]  มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม
            4.1.3  [l]  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
            4.1.4  [   ]  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- กำหนดปฏิทินเวลานำเสนอ
- ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วนโดยใช้ Power point ของผู้สอนสรุปเพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม
 - นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
-  ผู้สอนประเมินตามแบบการนำเสนอ
-  สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของผู้เรียน
-  แบบฝึกหัด
-  การตรงต่อเวลาและการส่งงาน
             5.1.1  [O] เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม    
             5.1.2  [   ]  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
             5.1.3  [l] ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรม
วิธีสอน
        - ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างเพื่อนำมารวบรวมเขียนเป็นรายงานส่ง
        - การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point
วิธีการประเมินผล
       - ดูจากการทำ Power point นำเสนอผลงาน
       - การสืบค้นข้อมูลตามคำสั่งได้
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและคงามรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 - อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล และให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะประเด็น - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ - กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง - แสดงบทบาทสมมติ 1.3 - อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล และให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะประเด็น - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ - กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง - แสดงบทบาทสมมติ 2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง การทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลการทำงาน 3.1 อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล และให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะประเด็น - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ - กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง - แสดงบทบาทสมมติ 3.2 อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล และให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะประเด็น - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ - กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง - แสดงบทบาทสมมติ 3.3 อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล และให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะประเด็น - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ - กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง - แสดงบทบาทสมมติ 4.3 กำหนดปฏิทินเวลานำเสนอ - ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วนโดยใช้ Power point ของผู้สอนสรุปเพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม - นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 5.1 - ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างเพื่อนำมารวบรวมเขียนเป็นรายงานส่ง - การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point 5.3 - ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างเพื่อนำมารวบรวมเขียนเป็นรายงานส่ง - การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point
1 01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 และ 3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 18 สอบกลางภาค 25 % สอบปลายภาค 25 %
2 2.1 , 3.1 ,4.1 และ 5.1 สอบย่อยรายบทเรียนและแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40 % - สอบย่อยรายบทเรียนและแบบฝึกหัด 20 % - งานที่ได้รับมอบหมาย 20 %
3 1.1 การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 10 %
หนังสือเรียน English for Career
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
     ให้นักศึกประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรมดังนี้
      1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
      2) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
      3) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
กลยุทธ์การประเมินการสอน
     การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
      - อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
      - สังเกตจาการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
      - ประเมินจากผลการนำเสนอ
      - ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
การปรับปรุงการสอน
       - ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัย แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
       - กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
       - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
       - การวิจัยในชั้นเรียน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
      ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม ผู้สอนตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่าพัฒนาก้าวหน้าหรือมีการพัฒนาที่ผิดปกติแก้โดยการขอพบนักศึกษา แจ้งผลการได้รับคะแนนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
      สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอสาขา/ คณะ