การจัดการการค้าปลีก

Retailing Management

เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาหลักและพื้นฐานการดำเนินงานการค้าปลีก การจัดตั้งกิจการ  การเลือกสถานที่ตั้ง การจำแนกประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินงานค้าปลีก การจัดซื้อ การกำหนดราคา ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าของกิจการค้าปลีก การพัฒนาภาพพจน์ของกิจการ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก การนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการบริหารกิจการค้าปลีก
.  เข้าใจบทบาทของการจัดการการค้าปลีกที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 2.  รู้องค์ประกอบของโครงสร้างระบบการตลาด  และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้น         3.  รู้หลักเกณฑ์การบริหารการค้าปลีก
ศึกษาหลักและพื้นฐานการดำเนินงานการค้าปลีก การจัดตั้งกิจการ  การเลือกสถานที่ตั้ง การจำแนกประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินงานค้าปลีก การจัดซื้อ การกำหนดราคา ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าของกิจการค้าปลีก การพัฒนาภาพพจน์ของกิจการ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการค้าปลีก การนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการบริหารกิจการค้าปลีก
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) š1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม š1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) 2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)   3. การสอนฝึกปฏิบัติการ   4. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ 
1.3 วิธีการประเมินผล
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.  ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge) ˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีละหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา š2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) 2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)   3. การสอนฝึกปฏิบัติการ   4. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ    
2.3 วิธีการประเมินผล
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.ข้อสอบอัตนัย 4.ข้อสอบปรนัย
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.  ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills) ˜3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2 วิธีการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) 2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)   3. การสอนฝึกปฏิบัติการ   4. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ 
3.3 วิธีการประเมินผล
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.ข้อสอบอัตนัย 4.ข้อสอบปรนัย
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility) ˜4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี š4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ š4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม š4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) 2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)   3. การสอนฝึกปฏิบัติการ   4. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ  
4.3 วิธีการประเมินผล
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.ข้อสอบอัตนัย 4.ข้อสอบปรนัย
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา (Numerical  Analysis, Communication  and Information Technology Skills) š5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ˜5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1.ใช้  Power point   2.การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล 3.การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
  1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.ข้อสอบอัตนัย 4.ข้อสอบปรนัย
-
-
-
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 5.2 การสอบปลายภาค บทที่ 6 - 10 17 35
2 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 5.2 งานที่มอบหมาย 1-8, 10-17 10
การจัดการการค้าปลีก.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1.1  อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษาเสนอแนะการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เขียนลงบนกระดาษที่แจกให้ในชั้นเรียน 1.2  ผลการประเมินผู้สอนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
2.1  ผลการประเมินผู้สอนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
3.1  แก้ไขข้อบกพร่องจากผลการประเมินผู้สอนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 3.2  แก้ไขข้อบกพร่องจากข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาในชั้นเรียน
4.1  ทวนสอบคะแนนสอบของนักศึกษาตามจุดประสงค์การสอนแต่ละหน่วยเรียน     4.2  ทวนสอบงานที่มอบหมายของนักศึกษาตามจุดประสงค์การสอนแต่ละหน่วยเรียน
5.1  ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการประเมินผู้สอน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ดำเนินการประเมินโดย มทร.ล้านนา น่าน 5.2  วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 5.3  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหา โดยวิธีการสอนที่หลากหลายและ/หรือจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี)