ออกแบบสถาปัตยกรรม 7

Architectural Design 7

เข้าใจวิธีการศึกษาค้นคว้ากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการข้อมูลด้านสภาวะแวดล้อมที่ตั้ง เข้าใจการอนุรักษ์พลังงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มีทักษะในการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารที่มีความซับซ้อน มีจิตสำนึกที่ดีต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ และศึกษาในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิงานระบบวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นในอาคาร ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีทุกด้านมี่เกี่ยวข้องได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ อาคารสูง จัดทำกระบวนการออกแบบ โดยกำหนดองค์ประกอบโครงการ ขนาดพื้นที่ สำรวจและวิเคราะห์ที่ตั้งกำหนดแนวความคิด ทำการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่คำนึงถึงระบบโครงสร้างอาคารงานระบบอาคารสูง ข้อกำหนดอาคารที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม อภิปรายกลุ่ม

กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอหัวข้อโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนขึ้นกว่าอาคารในวิชาสถาปัตยกรรม7 มานำเสนอ รายงานทั้งศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งกรณีศึกษาอาคารตัวอย่างเพื่อให้รู้และเข้าใจงานระบบวิศวกรรมชั้นสูง และหลักการออกแบบที่คำนึงสภาวะแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานมอบหมายให้ค้นคว้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอแนวคิดงานอออกแบบสถาปัตยกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติของผู้เรียน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิขาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนสังคมเมืองเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2อภิปรายกลุ่ม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนสังคมเมืองเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2อภิปรายกลุ่ม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าข้อมูลศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางตัดสินใจในงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยการซักถามข้อมูลรายละเอียด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโครงการออกแบบพร้อมกับการนำเสนอผลงาน
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 42011507 ออกแบบสถาปัตยกรรม 7
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 9 12 17 10% 25% 10% 25%
2 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2,4.1 – 4.6,5.3-5.4 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.กาญจนา ตันสุวรรณ์รัตน์. 2539. เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงงานวิทยานิพนธ์ สถาปัตยกรรม. นครราชสีมา : ภาควิชาเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล.
2.. การประชุมทางวิชาการ. 2531. เทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์.
3.. จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์. 2549. ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารขนาดใหญ่. โครงการสุดสัปดาห์ วิชาการ ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : อีอีซี จำกัด
4.จันทนี เพชรานนท์. 2542. การทำรายละเอียดประกอบโครงการการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
5.จามร รักการดี. การวิเคราะห์โครงการสถาปัตยกรรมและที่ตั้งโครงการ. กรุงเทพฯ : คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2520.
6.ฐานิศวร์ เจริญพงศ์. 2545. สรรพสารจากทฤษฎีตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
7.มาลินี ศรีสุวรรณ. 2540. การออกแบบสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. 2541. การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

9.. วิโรจน์ นิพัทธนะวัฒน์. 2530. การศึกษาการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงาน สถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
10.อรศิริ ปาณินท์. 2538. กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต.
11. อรศิริ ปาณินท์. 2538. มนุษย์กับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต.
12. Asimow, M. 1962. Introduction to Design. Engtewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall.
13. Duerk, Donna P. 1995.A Visual Dictionary Of Architecture. New York : Van Nostrand Reinhold.
14. Grillo, Paul Jacgues. 1960.Form Function and Design. New York : Dover Publications, Inc.
15. Jones, J.C. 1974. Design Methods : Seeds of Human Futures. London : Wiley Interscience.
16. Lang, J. and Burnette, C. 1974. “A Model of the Designing Process.” In J. Lang et al., (eds.) Designing for Human Behavior : Architecture and the Behavioral Science,
pp.43-51 Stroudsburg, PA : Dowden, Hutchinson & Ross.
17. Lawson, Bryan. 1990.How Designers Think. London : Butterworth Architecture.
18. Palmer, Mickey A. 1981.The Architectect’sGude to Facility Programming. New York : McGraw-Hill, Inc.
19. Sanoff, Henry. 1997.Methods of Architectural Programming. Stroudsburg Pennsylvania : Dowden, Hutchinson & Ross, Inc.
20. Starr, M.K. 1973.“Design Morphologies”. DMG-DRS Journal 7, 2 (April.-June.) : 98.
21. Tandy, C. (ed). 1973. Hand book of Urban Landscape. London : The Architectural Press.
22. Wade, Alex. 1977. 30 Energy-efficient Houses You can Build.Emmaus, PA : Rodale Press.
23. Wade, J.W.1977.Architecture Problems and Purposes. New York : John Wiley & Sons.
24. Wotton, Henry, Sir. 1968. The Element of Architecture. Charlottesville, VA : University of Virginia Press. University Press.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือการได้ปฏิบัติงานจริง