การเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์

Pre-Product Design Project

ศึกษาและปฏิบัติ การเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ กำหนดจุดประสงค์ กำหนดเป้าหมาย ขอบเขต การวางแผนดำเนินโครงการ หลักการเขียนโครงงาน และการนำเสนอโครงงาน
เพื่อให้นักศึกษาเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ กำหนดจุดประสงค์ กำหนดเป้าหมาย ขอบเขต การวางแผนดำเนินโครงการ หลักการเขียนโครงงาน และการนำเสนอโครงงานนำไปใช้กับรายวิชาโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม ในเทอมที่ 2 ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศึกษาและปฏิบัติ การเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ กำหนดจุดประสงค์ กำหนดเป้าหมาย ขอบเขต การวางแผนดำเนินโครงการ หลักการเขียนโครงงาน และการนำเสนอโครงงาน
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยให้นักศึกษานัดเวลาล่วงหน้า
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบในการเข้าเรียน เช็คชื่อและมีการให้คะแนนในส่วนของการเข้าเรียนครบและตรงต่อเวลา ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย เคารพ กฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา กล่าวชมเชยนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบ สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3.1 ประเมินจากการเข้าเรียนทุกครั้ง
1.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาที่เข้าเรียน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในการทำโครงงาน สอดแทรกความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง วิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการสอนแบบตั้งคำถาม(Questioning-Based) มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้อื่นๆเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงงาน
2.3.1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2.3.2 ประเมินจากข้อมูลในการทำโครงร่างโครงงานและการอ้างอิงที่มาของข้อมูล
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 วิธีการสอนแบบตั้งคำถาม(Questioning-Based)
3.2.2 มอบหมายให้จัดทำโครงร่างโครงงานออกแบบ
3.3.1 ประเมินจากการตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็น
3.3.2 ประเมินจากโครงร่างโครงงานออกแบบ
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายบุคคล แนะนำการเตรียมตัวในการติดต่อขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลในการทำโครงงาน
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงาน
4.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐานความรู้ที่เรียนมา
5.3.2 จากผลการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.3 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.4 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 สามารถออกแบบและใช้เครื่องมือปฏิบัติงานสองมิติ
6.1.2 สามารถสร้างหรือผลิตหุ่นจำลอง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
6.1.3 สามารถออกแบบโดยใช้ทักษะทางด้านความคิดทางการออกแบบ ด้านความงาม ด้านประโยชน์สอย
มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมหัวข้อโครงการเพื่อนำเสนอโครงการงานออกแบบ ตามกระบวนการ
โดยประเมินจากผลงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการของโครงการเตรียมและนำเสนอโครงงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 2 3 4 5 6
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
1 43023457 การเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-4 ได้หัวข้อโครงการออกแบบและอาจารย์ที่ปรึกษา 1-4 10%
2 5 สอบหัวข้อโครงการออกแบบฯ (เอกสารหัวข้อโครงการฯ) 5 15%
3 6-8 ข้อมูลบทที่ 1 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 6-8 10%
4 9 สอบกลางภาค สอบกลางภาค (บทที่ 1 – 3, แบบสอบถาม) 9 15%
5 10-16 การดำเนินงาน (บทที่ 4) 10-16 20%
6 17 สอบปลายภาค (นำเสนอโครงการออกแบบ บทที่ 1-4) 17 20%
7 1-17 การเข้าชั้นเรียน,การเสนอความคิดเห็น,กิจกรรมต่างๆ 1-17 10%
เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงงาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. [ม.ป.ป.]. คู่มือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์.กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
จันทนี เพชรานนท์.[ม.ป.ป.]. การทำรายละเอียดประกอบโครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [ม.ป.ป.]. การค้นคว้าการเขียนรายงาน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.
ทิศนา แขมมณี. 2540. การวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพดล สหัสชัยเสรี. [ม.ป.ป.]. บทความหลักการวิจัย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
บุญชม ศรีสะอาด. 2545. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สุรีวิยาสาส์น.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2540. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่7.กรุงเทพฯ :
สามเจริญพานิช
 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2553 . คู่มือการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์. พิมพ์ครั้ง
ที่ 10. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
สรชัย พิศาลบุตร. 2547. วิจัย...ใครว่ายาก. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2546. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่ 12.กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 ประเมินผลจากพฤติกรรมการเรียนและผลการสอบของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 สรุปประเด็นปัญหาที่พบเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอน
3.3 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ