ปฏิบัติการงานไม้และโลหะ

Wood and Metal Workshop

 - เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และฝึกการใช้เครื่องมือ  - ฝึกปฏิบัติและพัฒนาเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้อง  - นำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต
- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ ทฤษฎี และฝึกการใช้เครื่องมือในการทำเครื่องเรือน - เพื่อฝึกปฏิบัติและพัฒนาเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้อง - เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ในการผลิตเครื่องเรือนได้
ฝึกปฏิบัติ ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร การบำรุงรักษา กฎระเบียบการปฏิบัติงานในโรงาน การทำต้ยแบบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย และกรรมวิธีการผลิตจากวัสดุประเภทไม้และโลหะ
ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการนอกชั้นเรียน และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลา  5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
บรรยายหน้าชั้นเรียนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง
              2. อภิปรายกลุ่ม               3. กำหนดให้นักศึกษาสร้างโมเดล
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2   มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์รายบุคคล 1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
สามารถปฏิบัติงานได้จริง รู้จักวิธีการเขียนและสามารถทำได้ด้วยตัวเอง  มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการนำเสนอผลงานที่ดีและมีความน่าสนใจอีกทั้งสามารถถ่ายทอดแก่ผู้อื่นๆ ได้ 
 
บรรยาย สาธิตตัวอย่าง และมอบหมายให้สร้างชิ้นงานในคาบนั้นๆ
 
1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2   ประเมินจากงานประจำคาบเรียน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
 
1   การมอบให้นักศึกษาทำโปรเจคพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 2   อภิปรายกลุ่ม 3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1   สอบกลางภาคและปลายภาค  2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน 3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องงานออกแบบ 2  ทำรายงานกลุ่ม พร้อมทั้งอภิปรายหน้าชั้นเรียน 3  ให้นักศึกษาจัดกลุ่มหาหัวข้อเพื่องานออกแบบ
1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  
1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข 2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5   ทักษะการใช้ปฏิบัติงานในการออกแบบ 6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และวิธีการนำเสนอ
 
1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2   นำเสนอโดยรูปแบบและผลงาน
ประเมินจากพฤติกรรม การแสดงออกในการทำเสนอผลงาน และผลงานในชั้นเรียน
มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
 
ทำนามแบบในใบงาน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 
ประเมินตามสภาพจริงโดยการประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 1 2 3
1 BAAID106 ปฏิบัติการงานไม้และโลหะ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน การสังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน - ผลการเรียนของนักศึกษา 8,17 เก็บคะแนน70% สอบ30%
เทคนิคงานไม้ /รศ. ประณต กุลประสูตร เทคนิคการบัดกรีและเชื่อมโลหะ /กฤษณ์ อินทรนนท์
- การเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า - การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้และป่าไม้ในประเทศไทย - ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ - การวางแผน - ความปลอดภัย - เครื่องมือวัดระยะและร่างแบบ - เครื่องมือตัด - เครื่องมือไสและตกแต่งไม้ - เครื่องมือเจาะและคว้านไม้ - เครื่องมืออัด-จับและยึดตรึงไม้ - วัสดุยึดตรึงไม้
“เทคนิคงานไม้” ด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วนและมีความทันสมัย   ทั้งเรื่องของไม้ป่า   ไม้ในประเทศไทย   ไม้แปรรูป   ผลิตภัณฑ์จากไม้   โครงสร้างอาคารไม้   การวางแผนการทำงานและวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับงานไม้   พร้อมขั้นตอนวิธีการใช้ในแต่ละเครื่องมือโดยละเอียด
  - นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน      - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
- การสังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน      - ผลการเรียนของนักศึกษา
- การปรับปรุงการสอน การค้นคว้าหาข้อมูลในสถานประกอบการ     - การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  - กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ดังนี้     - ออกแบบในชั้นเรียนในเวลาจำกัด     - การประกวดผลงาน     - พานักศึกษาไปศึกษาดูงานบริษัทและโรงงานเครื่องเรือน
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี     - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการเรียนการสอน