หัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ

Current Issue in Food and Nutrition

1.1  อธิบายความหมาย ความสำคัญของทิศทางอาหารในปัจจุบัน
1.2  เข้าใจแนวโน้มของการพัฒนาอาหารในอนาคต
1.3  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและโภชนาการ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทิศทางอาหารในปัจจุบัน เข้าใจแนวโน้มของการพัฒนาอาหารในอนาคต การหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่กำลังเป็นที่นิยม และนำมาประยุกต์และฝึกปฏิบัติประกอบอาหารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝึกงาน ปัญหาพิเศษ เป็นต้น
ศึกษาในหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ เช่น การจัดการขยะอาหาร, อาหารเพื่ออนาคต, โปรตีนแทนเนื้อสัตว์, โภชนาการทางเลือก, โคตีเจนิค ไดเอท,อาหารสำหรับผู้ต้องได้รับการดูแล และอาหารที่มีใยอาหาร เป็นต้น
    1 วันพุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร 085 9108165     2  e-mail; achara2518@yahoo.co.th เวลา 18.00 – 20.00 น. ทุกวัน     3 Line กลุ่มของ นักศึกษาในรายวิชา หัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานเป็นทีม 2) มีเจตนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่องานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3) มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ องค์กรและสังคมตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- การสอนแบบบรรยายเนื้อหาทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มทิศทางอาหารที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต - สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของการวิจัย หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ - สอนแบบฝึกทักษะโดยการปฏิบัติลงมือปฏิบัติอาหารที่น่าสนใจในปัจจุบัน
- การสังเกต พฤติกรรมและความสนใจ - ประเมินผลงานที่รับผิดชอบร่วมกันของกลุ่ม - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ 3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
- การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทางโดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในงานวิจัยใหม่ๆทางด้านอาหาร - การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง ด้วยการค้นคว้างานวิจัยทางด้านอาหารทางอินเตอร์เน็ต - การสอนที่ร่วมกับการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติประกอบอาหารตามเทรนปัจจุบัน - การสอนด้วยวิชาปฏิบัติการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี - ประเมินจากการฝึกปฏิบัติอาหารในรูปแบบต่างๆ
1) มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- สอนโดยเน้นให้รู้ถึงแนวโน้มทิศทางอาหารในปัจจุบันและอนาคต - สอบแบบบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง - สอนแบบบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารตามทิศทางที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน  
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม - ประเมินจากเล่มรายงานโครงงาน - สอบท้ายบทเรียน การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
1) มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มในการฝึกปฏิบัติอาหารจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ - มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ -  กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่งงานและรายงาน
- ประเมินจากผลของการทำรายงานการปฏิบัติการแต่ละครั้ง -  ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน -  ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2) มีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร และโภชนาการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสถิติประยุกต์ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและโภชนาการได้อย่างเหมาะสม
- มอบหมายงานค้นคว้างานวิจัยด้านอาหารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  และให้นักศึกษานำมาฝึกปฏิบัติ - นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
- ประเมินจากรายงาน หรือรูปแบบการนำเสนอหน้าชั้นเรียน - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานเป็นทีม มีเจตนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่องานทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ องค์กรและสังคมตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการ มีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร และโภชนาการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสถิติประยุกต์ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและโภชนาการได้อย่างเหมาะสม
1 BSCFN159 หัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ด้านความรู้ ปฏิบัติอาหารในเรื่องหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ สอบท้ายบทเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบกลางภาคเรียน 8 สอบปลายภาคเรียน 18 สอบท้ายบทเรียน ตลอดภาคการศึกษา สอบท้ายบทเรียน 10 % สอบกลางภาค 25 % สอบปลายภาพ 25 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติ สอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 8 สอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 18 ภาคปฏิบัติ ตลอดภาคเรียน 15%
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และงานที่มอบหมาย ตลอดภาคเรียน 10%
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร เล่มรายงาน 14-15 10%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
- สำนักอาหาร. 2559. คู่มือรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สำหรับบุคคลทั่วไป. นนทบุรี: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่ง  ชาติ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข. - กรรณิการ์ อ่อนสำลี. 2563.  การใช้สารสกัดจากหญ้าหวานในผลิตภัณฑ์พุดดิ้งนมสดมะพร้าวอ่อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 28(6), 1075 – 108 - กมลพิพัฒน์  ชนะสิทธิ์, ปริชญา แพมงคล และศศิธร  ป้อมเชียงพิณ.  2009.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่.  ใน: เอกสารการสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9. สาขาเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพฯ; หน้า 63 – 71. - ปิยนุสร์ น้อยด้วง และนคร  บรรดิจ.  2558.  การใช้มอลทิทอลและซูคราโลสในการผลิตคุกกี้เนยแคลอรี่ต่ำ.  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. 4(2), 42 – 51. - สถาบันอาหาร. 2562.  3 นวัตกรรมช่วยโลกลด food waste จากผักและผลไม้.  ใน NFI food innovation issue. สถาบันอาหาร. กระทรวงอุตสาหกรรม. - สถาบันอาหาร. 2562.  นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารสาหรับผู้ต้องได้รับการดูแล (Medicare Food).  ใน NFI food innovation issue.  สถาบันอาหาร. กระทรวงอุตสาหกรรม. - ภิญญาพัชญ์ คามามูล. 2562.  เนื้อไร้เนื้อ (Planted Based Food) เทรนด์อาหารอนาคตปี 2020.  ใน NFI food innovation issue.  สถาบันอาหาร. กระทรวงอุตสาหกรรม. - ฐิโรจน์ โกวัฒนะ. 2562.  SuperFoods สุดยอดอาหารอุดมคุณค่า.  ใน NFI food innovation issue.  สถาบันอาหาร. กระทรวงอุตสาหกรรม. - เครือวัลย์ พรมลักษณ์. 2562.  10 แนวโน้มอาหาร อาหารมาแรงตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่.  ใน NFI food innovation issue.  สถาบันอาหาร. กระทรวงอุตสาหกรรม. - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2560.  โอกาสของ SME ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอาหารเพื่อสุขภาพ. ใน ข้อมูลวิจัยของธนาคารกสิกรไทย. - พูลสวัสดิ์  เผ่าประพัธน์.  มปป. Food for the future ใน เอกสารประกอบการนำเสนอของกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน).
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 รายงานจากเล่มเอกสารเรื่องหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ  1.2 ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน 1.3 ผลการเรียนของนักศึกษา 1.4 ผลการประเมินผู้สอน
กลยุทธ์ในการประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดูผลจากผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนต่อไป
- กรรมการทวนสอบรายวิชา  
- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ
- งานที่มอบหมาย
- การประเมินโดยระบบ ประเมินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง