การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์

Microcontroller System Design and Interface

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน สถาปัตยกรรม และโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดของคำสั่งเครื่อง การต่อประสานและการจัดการหน่วยความจำ การต่อประสานและการจัดการการรับเข้าและการส่งออก การขัดจังหวะ ภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี การออกแบบฮาร์ดแวร์และการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมถึงการประยุกต์ใช้สำหรับอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการนำความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบและการใช้งานระบบสมองกลฝังตัว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรม และโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดของคำสั่งเครื่อง การต่อประสานและการจัดการหน่วยความจำ การต่อประสานและการจัดการการรับเข้าและการส่งออก การขัดจังหวะ ภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี การออกแบบฮาร์ดแวร์และการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์
3.1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 624 
3.2  e-mail; theerak@rmutl.ac.th.com เวลา 13.00 - 16.00 น. ทุกวัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการนำความรู้ไปใช้งานอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.1.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ความซื่อสัตย์ การละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหยดบทบาทสมมติ
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2    มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3    ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4     ประเมินลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในหลักการนำเสนอโครงงาน การศึกษาค้นคว้า บทความ งานวิจัย สามารถรำมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแบบเสนอโครงงาน
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทบาท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ ศึกษาโดยใช้ปัญหาและโครงงาน Problem-based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดเป็นหลักการและทฤษฎี
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem-based Learning
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ จากหลักทฤษฎี
3.2.1 อภิปรายกลุ่ม
3.2.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำทฤษฎีเลือกใช้ให้เหมาะสม
3.2.3 การสะท้อนแนวคิดจากประพฤติ
3.3.1 สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดนเน้นข้อสอบที่มีความเข้าใจ วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายงานกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นบทความ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวกับรายวิชา
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤตอกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษา
5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.1.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
5.1.5 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นหว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 การประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 การประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักความสำคัญด้านเวลา การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา 6.2.2 มอบหมายงานกลุ่ม และแนะนำให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่กันทำงานในกลุ่มอย่างดี
6.3.1 ประเมินผลการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา 6.3.2 ประเมินผลการทำงานนักศึกษาทุกคนในกลุ่ม เพื่อให้ทราบว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม และเข้าใจเนื้อหาทีทำทุกคน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
ไมโครคอนโทรลเลอร์
 
ค้นหาข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับ "ไมโครคอนโทรลเลอร์"
1.1 ตอบคำถามในชั้นเรียน
1.2 ประเมินจากการบ้าน หรือ ใบงานของการปฏิบัติการทดลอง
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลการเรียนของนักศึกษาและผลการประเมินการสอนของนักศึกษา ในปีก่อนหน้า มาวางแผนและปรังปรุงการสอน
การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
ประเมินจากผลการปฏิบัติตามใบงานในห้องปฏิบัติการ