การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

Strategic Cost Management

เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน การนำกลยุทธ์การบริหารต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการบริหารต้นทุน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาพิเศษที่เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน และเครื่องมือการบริหารต้นทุนสมัยใหม่
เพื่อให้รายวิชารองรับได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิชาชีพบัญชี
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน การนำกลยุทธ์การบริหารต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการบริหารต้นทุน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาพิเศษที่เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน และเครื่องมือการบริหารต้นทุนสมัยใหม่
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สื่อสารทาง Social Media
นักศึกษาตNองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อใหNสามารถดําเนินชีวิตอยู@กับ ผูNอื่นในสังคมไดNอย@างสรNางสรรค] มีจิตสาธารณะและทําคุณประโยชน]ใหNแก@ส@วนรวม มีความระมัดระวังในการ ใชNความรูN ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม@ก@อใหNเกิดผลกระทบต@อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เพื่อใหNเกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมีจริยธรรมดังต@อไปนี้
1.1.1 มีความรูNและความเขNาใจในคุณค@าแห@งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต@อ วิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย]สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ สังคม
1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย@างสรNางสรรค]ในสังคม 1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชน]ส@วนรวมมากกว@าประโยชน]ส@วนตนอยา@ งมี
คุณธรรม
1.2.1  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหาวิชาเรียน 1.2.2  ใหNความสําคัญในการมีวินัย การตรงต@อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบขNอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 1.2.3  เปÅดโอกาสใหNนักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละ และการทํา
ประโยชน]ใหNกับชุมชน 1.2.4  การเรียนรูNและการสอนจากกรณีศึกษา
1.3.1 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเขNาชั้นเรียนตรงเวลาการทํางานทัน ตามกําหนด และความพรNอมเพียงของการเขNาร@วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินการกระทําทุจริตในการสอบ 1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนNาที่ที่ไดNรับมอบหมาย 1.3.4 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.1.1 มีความรูNและความเขNาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 2.1.2 มีความรูNและความเขNาใจในองค]ความรูNทางดNานอื่นที่สัมพันธ]กับองค]ความรูNดNานการบัญชี
โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต]ใชNไดNอย@างเหมาะสม
7

2.1.3  มีความรูNเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดNานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชNวิธีการเรียนรูNจาก ประสบการณ] 2.1.4  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย@างต@อเนื่อง
2.2.1  ใชNวิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเนNนแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อใหNเกิดองค]ความรูN เช@น การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย การสอนแบบสาธิต การสอนแบบใชNสถานการณ]จําลอง การสอนแบบเนNนกรณีปÑญหา 2.2.2  การถาม-ตอบ ปÑญหาทางวิชาการในหNองเรียน 2.2.3  มอบหมายใหNนักศึกษาคNนควNาขNอมลูเพื่อจัดทํารายงานหรือโครงการ 2.2.4  ใชNกรณีศึกษาจากงานวิจัยจริง
2.3.1  ประเมินผลการเรียนรูNระหว@างภาค เช@น งานที่มอบหมาย การทดสอบย@อย รายงานการ คNนควNา และการนําเสนอ 2.3.2  การประเมินจากการสอบขNอเขียน หรือการสอบปฏิบัติ 2.3.3  การประเมินผลการเรียนรูNโดยผูNประกอบการจากสถานการณ]จริง หรือ การฝ}กงานใน
องค]กรธุรกิจ 2.3.4  การประเมินความรูNของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูNใชNบัณฑิต
3.1.1 สามารถสืบคNนขNอมูล ประมวลขNอมูล และแนวคิดต@าง ๆ เพื่อนํามาใชNในการระบุและ
วิเคราะห]ปÑญหาที่มีความซับซNอนไดNดNวยตนเอง 3.1.2 สามารถประยุกต]และบูรณาการความรูNทางการบัญชีและดNานอื่นที่สัมพันธ]กันใชNทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกNปÑญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม@ในสถานการณ]ต@างๆ
อยา@ งสรNางสรรค] โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 3.1.3 สามารถติดตามประเมินผลและรายงานผลไดNอย@างถูกตNองครบถNวน
3.2.1 ส@งเสริมการเรียนรูNและฝ}กกระบวนการคิดอย@างเป&นระบบจากระดับง@ายไปสู@ระดับที่สูงขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใชNโจทย]แบบฝ}กหัด โจทย]ปÑญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ] จําลอง
3.2.2 จัดใหNมีรายวิชาที่เสริมสรNางการพัฒนาทักษะทางเชาวน]ปÑญญาความคิดการวิเคราะห]และ สังเคราะห]ดNานต@างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา
3.2.3 สอนแบบเนNนผูNเรียนเป&นสําคัญเปÅดโอกาสใหNนักศึกษาศึกษาคNนควNารายงานทางเอกสาร และรายงานหนNาชั้นเรียน รวมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดNมากขึ้น
3.3.1 ประเมินจากผลการแกNโจทย]แบบฝ}กหัดโจทย]ปÑญหากรณีศึกษาหรือสถานการณ]จําลองที่ ไดNรับมอบหมาย
3.3.2 ประเมินจากการสอบที่ตNองใชNทักษะทางปÑญญาของแต@ละรายวิชา 3.3.3 ประเมินจากรายงายผลการศึกษาคNนควNารายงานทางเอกสารและการนําเสนอหนNาชั้น
เรียนรวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
3.3.1 ประเมินจากผลการแกNโจทย]แบบฝ}กหัดโจทย]ปÑญหากรณีศึกษาหรือสถานการณ]จําลองที่ ไดNรับมอบหมาย
3.3.2 ประเมินจากการสอบที่ตNองใชNทักษะทางปÑญญาของแต@ละรายวิชา 3.3.3 ประเมินจากรายงายผลการศึกษาคNนควNารายงานทางเอกสารและการนําเสนอหนNาชั้น
เรียนรวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4.2.1 มอบหมายการทํางานแบบกลุ@มย@อยโดยมีการสลับหมุนเวียนการเป&นผูNนําการเป&นสมาชิก กลุ@มและผลัดกันเป&นผูNรายงาน
4.2.2 มอบหมายงานที่เกี่ยวขNองกับความรูNดNานวิชาชีพบัญชีโดยใหNมีการอภิปรายแสดงความ คิดเห็น
4.2.3 ใหNศึกษาการแกNปÑญหาจากกรณีศึกษาต@างๆ
4.3.1 ประเมินจากการรายงานหนNาชั้นเรียน 4.3.2 ประเมินการเป&นผูNนําและผูNตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ@ม ประเมินจาก
งานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส@งงาน 4.3.3 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5.1.1 มีทักษะการใชNวิธีวิเคราะห]เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย@างสรNางสรรค]ในการแปล ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกNปÑญหาหรือขNอโตNแยNง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย@างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรูNจักเลือกและใชNรูปแบบการ นําเสนอที่เหมาะสมกบั ปÑญหาและกลุ@มผูNฟÑงที่แตกต@างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใชNเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเกบ็ รวบรวม ขNอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2.1 มอบหมายงานที่ตNองใชNทักษะในการวิเคราะห]หรือคํานวณเชิงตัวเลข 5.2.2 มอบหมายงานที่ตNองมีการสืบคNนขNอมูลสารสนเทศจากฐานขNอมูลทั้งในประเทศและ
ต@างประเทศ 5.2.3 ใหNอภิปรายและนําเสนอผลงานที่ไดNจากการสืบคNนหนNาชั้นเรียน และนําเสนอในรูปแบบ
รายงาน 5.2.4 มอบหมายกรณีศึกษาใหNนํามาวิเคราะห]และนําเสนอผลการวิเคราะห]ในหNองเรียนในรูปแบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส]
5.3.1 ประเมินจากรายงานกิจกรรมที่เกี่ยวขNองเชิงสถิติและคณิตศาสตตร] 5.3.2 ประเมินจากผลงานการสืบคNนขNอมูลดNวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนําเสนอ
ผลงานเป&นรายบุคคลหรือรายกลุ@ม 5.3.3 ประเมินจากการสอบขNอเขียน 5.3.4 ประเมินทักษะการใชNภาษาพูดในการนําเสนอรายงานและการใชNภาษาเขียนจากรายงานเปน&
รายบุคคลหรือรายกลุ@ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทัักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC143 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 8 13 และ 17 10 30 10 30
2 วิเคราะห]กรณีศึกษาคNนควNา การนําเสนองาน รายงาน การทํางานกลุ่ม การอ่านและสรุปบทความเกี่ยวกบั ต้นทุน การส่ง งานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 15
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปรายหน้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5
กัญฐณา ดิษฐ]แกNว. (2560). การบัญชบี ริหาร (ตdนทุน 2). ตาก: ประสิทธิ์ดีไซน].
กชกร เฉลมิ การญจนา. (2557). การบัญชีบริหาร. (พิมพ]ครงั้ ที่ 5). กรงุ เทพฯ: สํานักพมิ พ]แหง@ จุฬาลงกรณ] มหาวิทยาลัย.
เบญจมาศอภิสิทธิ์ภิญโญ.(2555).การบญั ชีบริหาร.กรงุเทพฯ:ซีเอ็ดยเูคชั่น.
วริยาปานปรงุ.(2550).การบญั ชีเพื่อการจัดการ.(พิมพ]ครั้งที่3).กรุงเทพฯ:ออฟเซท็ เพรส.
วันชัย ประเสริฐศรี. (2556). การบัญชีเพื่อการจัดการ. (พมิ พ]ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส.
ลําไยมากเจริญ.(2551).การบัญชีเพื่อการจัดการ.กรุงเทพฯ:ทริปเพลิ้ กรุåป.
สุปราณี ศุกระเศรณี, ศุภสิน สุริยะ, อํานาจ รัตนสุวรรณ, อรรถพล ตริตานนท.] (2550). การบญั ชีบริหาร.(พิมพ]ครงั้ ที่ 5). กรุงเทพฯ: พิมพ]พรรณการพิมพ].
สมนึก เออื้ จริ ะพงษ]พันธ]. (2549). การบัญชีบริหาร. (พมิ พค] รั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: แมคกรอฮลิ . อรวรรณ กจิ ปราชญ]. (2544). การบญั ชีเพื่อการจัดการ. กรงุ เทพฯ: แผนกการพิมพ] มหาวิทยาลัยธรุ กิจ
บัณฑิต. Brewer, Perter C., Garrison, Ray H., Noreen Eric W. (2007). Introduction to Managerial
Accounting. (3rd ed.) Garrison, Ray H., Noreen, Eric W., Brewer, Peter C., Cheng, Nam Sang, Yuen, Katherine C.K.
(2012). Managerial Accounting. (13th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
Website วารสารทางวิชาการ
การประเมินประสทิ ธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดNจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเหน็ จาก นักศึกษาไดNดังนี้
1.1 การสนทนากลุ@มระหว@างผูNสอนและผูNเรียน 1.2 แบบประเมินผูNสอนและแบบประเมินรายวิชา 1.3 ขNอเสนอแนะผ@านเว็บบอร]ด ที่อาจารย]ผูNสอนไดNจัดทําเป&นช@องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บขNอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดNมีกลยุทธ] ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ]สอนของผสูN อน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูN
หลังจากผลการประเมินการสอนในขNอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาขNอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว@างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขNอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูN ในวิชา ไดNจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ@มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย@อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดNดังนี้
4.1 การทวนสอบการใหNคะแนนจากการสุ@มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย]อื่น หรือผูNทรงคุณวุฒิ ที่ไม@ใช@อาจารย]ประจําหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูNของนักศึกษา โดย ตรวจสอบขNอสอบ รายงาน วิธีการใหNคะแนนสอบ และการใหNคะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดNมีการวางแผนการปรับปรุงการ สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหNเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก3ปtหรือตามขNอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขNอ4
5.2 เปลี่ยนหรือสลบั อาจารย]ผสูN อนเพื่อใหNนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต]ความรนูN ี้กับปญÑ หาที่มา จากงานวิจัยของอาจารย]หรืออุตสาหกรรมต@าง ๆ