โครงงาน

Project

เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบแบบแผนตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงงานศึกษา และสามารถเขียนรายงานการศึกษา ในรูปแบบของสารนิพนธ์ได้
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการจัดทำโครงงาน โดยนักศึกษาต้องใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีการพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ     มีแบบแผนวิจัย สามารถรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลและนำเสนองานการศึกษาของตนเองได้ เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต  
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เรียนรู้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนรวบรวมผลงานที่สำเร็จเสนอต่อคณาจารย์
- อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเอกสาร และช่องทางออนไลน์แบบกลุ่ม
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 บรรยายสอดแทรกความมีคุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม  1.2.2 ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  1.2.3 ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา  1.2.4 ให้ตระหนักถึงการแสดงออกทางความคิด พฤติกรรมของตนที่มีผลกระทบต่อบุคคล องค์กรและสังคม
1.3.1    มีการอ้างอิงเอกสารถูกต้องตามหลักวิชาการ  1.3.2    สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  1.3.3    ประเมินผลการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของงานแต่ละอาทิตย์  1.3.4    สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
2.1.1   มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา  2.1.2   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา  2.1.3   สามารถบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1   เน้นหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ  2.2.2   มอบหมายให้รายงานความก้าวหน้าในการศึกษาเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง  2.2.3   มอบหมายให้วิเคราะห์แนวทางการเขียนรายงานเชิงวิชาการในกรณีศึกษาเรื่องต่างๆ  2.2.4   มอบหมายให้ค้นหาตัวอย่างโครงการศึกษาจากสื่อประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุป และนำเสนอตามหลักการที่ศึกษา  2.2.5   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการกำหนดแนวคิดอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดข้อมูลตามลำดับขั้นตอน
2.3.1    ประเมินจากการรายงานความก้าวหน้าในการทำโครงงาน รายสัปดาห์และรายเดือน  2.3.2    ประเมินผลจากการสอบประมวลองค์ความรู้ผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสอบป้องกัน  2.3.3    ประเมินจากการนำเสนอผลงานรูปแบบนิทรรศการและรูปเล่มโครงงาน
3.1.1   สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในการทำโครงงานด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม   3.1.2   สามารถประเมินผลการศึกษา โดยใช้หลักการวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 
  3.2.1    มอบหมายงาน ที่ต้องใช้หลักการวิเคราะห์ โดยมีทฤษฎีเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน    3.2.2    ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  วิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ    3.2.3    อภิปรายกลุ่ม การนำเสนอผลงาน การตอบคำถาม
  3.3.1    การสอบประมวลความรู้ในการจัดทำโครงงานของตนเอง    3.3.2    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนำเสนองานของนักศึกษาทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม    3.3.3    สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาทั้งในงานของตนเอง และงานที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม
4.1.1   มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนในกลุ่ม  4.1.2   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ  4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  4.1.4   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  4.2.1   ส่งเสริมการเคารพสิทธิและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้อื่น และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    4.2.2   กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้นำเสนอรายงานต่อหน้าอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น    4.2.3   ให้คำแนะนำในการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ และเน้นความสำคัญในการกำหนดบทบาท หน้าที่ของสมาชิกทุกคน    4.2.4   ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ อ้างอิงหลักวิชาการ โดยการจัดแสดงผลงาน การอภิปรายและเสวนางานที่มอบหมายให้ค้นคว้า
  4.3.1   ประเมินจากการสื่อสาร พฤติกรรมที่แสดงออกทั้งต่ออาจารย์และเพื่อน    4.3.2   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  การทำงานเป็นทีมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี    4.3.3   ประเมินจากการรายงาน การลงมือทำงานด้วยตนเอง เป็นระยะๆ    4.3.4   ประเมินผลจากผลงานการอภิปรายและการเสวนางาน ตามที่มอบหมาย  
5.1.1   มีทักษะในการใช้เครื่องมือการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข ในงานที่เกี่ยวกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  5.1.2   สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  5.1.3   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานภายในกลุ่มผ่านทางอีเมล์  การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่าน Google Classroom
  5.2.1    ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข      5.2.2    มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง    5.2.3    ส่งเสริมให้นำข้อมูลที่ค้นคว้า มาคัดเลือก กลั่นกรอง และเรียบเรียง เพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ด้วยการเขียนถ่ายทอดอย่างถูกต้อง    5.2.4    ให้คำแนะนำการให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
  5.3.1    ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี    5.3.2    ประเมินจากการนำเสนอข้อมูลในการอภิปราย    5.3.3    สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการพูด และการเขียน โดยมีการบันทึกเป็นระยะ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 44010004 โครงงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2,1.1.3, 2.1.1-2.1.3, 3.1.1-3.1.2 4.1.1-4.1.4, 5.1.3 สอบป้องกันโครงงาน 14 60%
2 2.1.1-2.1.3, 3.1.1-3.1.2, 4.1.2-4.1.4, 5.1.1-5.1.3 การนำเสนอผลการศึกษา รายงานความก้าวหน้า การทำผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย เล่มโครงงาน ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1.3 3.1.1,3.1.2, 4.1.1-4.1.3 การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. คู่มือการเขียนโครงงาน หรือศิลปนิพนธ์. 2560. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. เชียงใหม่   
สืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย  http://tdc.thailis.or.th/tdc/  http://www.riclib.nrct.go.th/link/fulltextorg.html  http://tdri.or.th/research/  http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/eresearch/searching.php  http://elibrary.trf.or.th/ctrflibrary.asp  http://library.utcc.ac.th/onlinethesis/default.asp  http://research.ifrpd.ku.ac.th/  http://lib248.kku.ac.th/aglib/  http://dcms.lib.ru.ac.th/main.nsp?view=DCMS 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  1.3 ข้อเสนอแนะผ่านแบบสำรวจแนวทางการการเรียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
2.1   การสังเกตการสอนของตนเอง ผ่านกิจกรรมประกอบแต่ละหน่วยเรียน  2.2   การจัดพิมพ์โครงงานของนักศึกษา  2.3   การทวนสอบผลการจัดทำโครงงานของตน
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  3.2   แนวทางการจัดทำโครงงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพ  3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสอบปากเปล่าของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบวิธีการศึกษา และการจัดทำโครงงาน และการให้คะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบ
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ