เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมหวาน

Technology and Business of Confectionery Product

เข้าใจคุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
เข้าใจกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานประเภทต่างๆ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน สาเหตุการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมหวาน บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
สามารถกระบวนการสร้างธุรกิจและการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมหวาน  
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานประเภทต่างๆ การตรวจสอบและควบคุม คุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน สาเหตุการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมหวาน บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ กระบวนการสร้างธุรกิจและการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมหวาน  
อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาตามตารางผู้สอน และสามารถให้คำปรึกษาได้เพิ่มเติมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา (เฉพาะรายที่ต้องการ) 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาให้นักศึกษาทราบ หรือติดต่อกับอาจารย์ทางโทรศัพท์ 
1.1  มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.2   แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.1 บรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานชนิดต่าง ๆ  การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ  การเก็บรักษา  การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมหวานแต่ละประเภทระหว่างการเก็บรักษา 1.2 มอบหมายให้ทำรายงานบทปฏิบัติการเป็นรายบุคคล 1.3 อธิบายข้อปฏิบัติที่ดี ข้อควรระวังในระหว่างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถบริโภคได้ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 1.4 มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา รวมทั้งสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งข้อปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์
1.1     สอบข้อเขียนความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานชนิดต่าง ๆ  การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ  การเก็บรักษา  การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมหวานแต่ละประเภทระหว่างการเก็บรักษา 1.2   ประเมินการส่งรายงานบทปฏิบัติการและโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา 1.3 ประเมินวิธีการปฏิบัติที่ดีในระหว่างกระบวนการผลิต ในภาคปฏิบัติ 1.4   ประเมินพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา เช่นการเข้าชั้นเรียน (เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา)  การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา รวมทั้งต้องไม่มีการทุจริตการสอบ
2.1  มีความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ โดยสามารถบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน   2.2 มีความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อกำหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.1 บรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมี-กายภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวาน การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายหลังการเก็บรักษา  การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมหวานแต่ละประเภท 2.2  มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าความรู้ใหม่หรือโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
2.1 สังเกตความสนใจและการซักถามของนักศึกษาระหว่างการบรรยาย 2.2สอบข้อเขียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานชนิดต่าง ๆ  การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ  การเก็บรักษา  การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมหวานแต่ละประเภทระหว่างการเก็บรักษา 2.3 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรือโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ตอบข้อซักถามความเข้าใจและการประยุกต์ความเข้าใจกับวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง 3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น   3.3 สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ ในกลุ่มเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล และการวิจัย ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ ได้แก่ การดูแลจัดการกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.4 มีทักษะปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน จากเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา
3.1 มีปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมหวานควบคู่กับหัวข้อภาคบรรยาย 3.2 อธิบายวิธีการฝึกเป็นลำดับขั้นตอน แบ่งกลุ่มนักศึกษา แนะนำเทคนิคระหว่างการฝึกปฏิบัติ คอยกำชับนักศึกษาให้ติดตามการควบคุมกระบวนการที่มีผลต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ และวิจารณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 3.3 มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าความรู้ใหม่หรือโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
3.1 สอบปฏิบัติ 3.2 ประเมินทักษะและการแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติ และคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย 3.3 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรือโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น การตอบข้อซักถามความเข้าใจและการประยุกต์ความเข้าใจกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.1   มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 4.2 สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างเหมาะสม 4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1  มอบหมายงานทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 4.2 อธิบายข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 4.3 แบ่งกลุ่มนักศึกษาในภาคปฏิบัติ กำหนดหัวหน้ากลุ่มหมุนเวียนภายในกลุ่มทุกสัปดาห์อธิบายบทบาทและหน้าที่ของผู้นำและผู้ตามภายในกลุ่ม
4.1  ทำงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และคุณภาพของงานเป็นไปตามที่กำหนด 4.2 ตรวจสอบความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การแต่งกายที่เหมาะสม และการทำความสะอาดหลังปฏิบัติการ 4.3 สังเกตและประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
5.1  สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 5.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม 5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม
5.1  บรรยายวิธีการคำนวณ เช่น สัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในสูตรการผลิต  ร้อยละของอัตราการผลิตและคำนวณต้นทุนการผลิต 5.2 มอบหมายงานค้นคว้างานวิจัยใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบโครงงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย  และมีการนำเสนอในชั้นเรียนในรูปแบบโครงงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
 
5.1 ทดสอบการคำนวณสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในสูตรการผลิต  ร้อยละของอัตราการผลิตและต้นทุนการผลิต 5.2 ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่หรือนำเสนอโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม ความต่อเนื่องของเนื้อหาที่นำเสนอ การใช้สื่อที่เหมาะสมในการนำเสนอ
6.1 มีทักษะการบริหารเวลาในการปฏิบัติและการนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 6.2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม 6.3 มีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่เหมาะสม
6.1 อธิบายวิธีการปฏิบัติ และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ 6.2 อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม และข้อควรระวังของการใช้เครื่องมือ 6.3 สาธิตและแนะนำทักษะการปฏิบัติ กำชับการควบคุมระหว่างกระบวนการปฏิบัติ
6.1 ประเมินความสำเร็จของงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม 6.2 ประเมินการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 6.3 ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายของแต่ละปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู้ 3.ทักษะปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN167 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล