การศึกษาดูงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม

Technical Visit on Industrial Design

1.  ดูงานด้านออกแบบอุตสาหกรรมทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
2.  เข้าใจวิธีการบันทึกสิ่งที่มองเห็นจากการศึกษาดูงานออกแบบอุตสาหกรรม
3.  เข้าใจวิธีการทำรายงานและการนำเสนอโครงงานที่ได้จากการศึกษาดูงาน
4.  มีทักษะในการเขียนบันทึกและทำรายงานรวมถึงการเสนอโครงงานที่จะนำมาพัฒนาด้านงานออกแบบอุตสาหกรรม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ต่อยอดจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม สามารถทำงานติดต่อ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี มีความสามารถในการการเขียนบันทึก และทำรายงานรวมถึงการเสนอโครงงานที่จะนำมาพัฒนาด้านการออกแบบอุตสาหกรรม สามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี   รวมถึงการเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักออกแบบให้กับองค์กรที่นักศึกษาเข้าไปฝึกงานในชั้นปีต่อไป
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการออกแบบของนักศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดย ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นักศึกษาจะได้ มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับนักออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
Students will participate in several field trips to a variety of industrial companies and factories, with the goal of exchanging opinions with designers and related people within the industry.
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  แจ้งให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ทาง ไลน์ ทาง email address ของอาจารย์ผู้สอน
-    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ˜ มีทัศนคติเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น ˜  มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้วิธีการสอนแบบ active learning มีกิจกรรมในชั้นเรียน และจากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการภายในประเทศ ผู้เรียนนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียนฝึกปฏิบัติให้มีการสังเกต การฟัง และการบันทึกสิ่งที่มองเห็น ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน หรือ ประสบการณ์ตรงที่ได้ระหว่างการศึกษาดูงาน
1.3.1  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามใบงานที่ให้และตรงเวลา
1.3.2  การเข้าร่วมศึกษาดูงาน การบันทึกข้อมูลระหว่างการศึกษาดูงาน
1.3.3  ประเมินผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอในชั้นเรียน
1.3.4  ผู้เรียนประเมินผลตนเอง และ ประเมินอาจารย์ผู้สอน   
รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตรอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
อาจารย์ผู้สอนพิจารณาสถานประกอบการภายในประเทศ แล้วติดต่อประสานงาน เพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน บันทึกข้อมูล รวมทั้งให้นักศึกษานำเสนอผลการศึกษาดูงาน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาสถานศึกษา  นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเดินทางและการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  
2.3.1 ประเมินผลจากแบบบันทึกที่มอบหมายและประเมินจากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
2.3.2 ผู้เรียนประเมินตนเองและประเมินผลงานการสอนของอาจารย์    
3.1.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน
3.1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชการและวิชาชีพได้
3.1.4 มีความคิดสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
3.2.1 บรรยาย และให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ด้วยตนเอง วางแผนการเรียนและการประเมินผลการเรียน การตรวจสอบผลการเรียนด้วยตนเอง
3.2.2 การมอบหมายให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์วางแผนการศึกษาดูงาน วิธีการบันทึกที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตร
3.2.3 มอบหมายให้ผู้เรียนฝึกสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ การบันทึก การสังเกต การปฏิบัติตัวมารยาททางสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบในขณะเข้าศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ประกอบการ
3.2.4 การสะท้อนแนวคิดจากการศึกษาดูงานเป็นการทำรายงาน การนำเสนอโปรเจคที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร ต่อตัวนักศึกษา และต่อสถานประกอบการ        
3.3.1 วัดผลจากการคะแนนงานปฏิบัติและ การนำเสนอผลงาน
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนทั้งเรียนในชั้นเรียนและขณะศึกษาดูงาน
4.1.1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.1.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.2.1 ให้ผู้เรียนปฏิบัติการบันทึกในขณะศึกษาดูงาน ตามหัวข้อที่กำหนด และนำเสนอในชั้นเรียน
4.2.2 มอบหมายงานรายบุคคล เช่น เขียนความคาดหวังของนักศึกษาที่ต้องการได้รับจากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด
4.2.3 นำเสนอสรุปผลรายงานที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสถานประกอบการ และ ต่อหลักสูตร
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน (กิจกรรมรายบุคคล และ กิจกรรมกลุ่ม)                                                                        
4.3.2 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากนำเสนอหน้าชั้นเรียน    
5.1.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม   
5.2.1 กิจกรรม Active learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหน่วยเรียน
5.2.2 นักศึกษาทำงานตามใบงานที่มอบหมาย
5.2.3 นำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
5.2.4 มอบหมายให้ส่งผลงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ทาง Google Classroom
5.3.1 ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติตามใบงานที่มอบหมาย
5.3.2 ประเมินจากการนำเสนอ
5.3.3 ประเมินจากการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ความรับผิดชอบตัวเองขณะศึกษาดูงาน การเป็นผู้ฟังที่ดี
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้งสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีสอนแบบ active learning ให้นักศึกษาร่วมวางแผนการเดินทาง  การเลือกสถานประกอบการ การขอความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการ   การบันทึกข้อมูลระหว่างศึกษาดูงาน การนำเสนอ และร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากผลงานปฏิบัติของนักศึกษาที่มอบหมาย และ แนวคิดในการ นำเสนอโครงงานที่เป็นประโยชน์หลังจากการฝึกงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID115 การศึกษาดูงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-6 การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและ การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การเข้าเรียนสื่อออนไลน์ การ upload ส่งงานทันเวลา ตลอดภาคการศึกษา 80%
2 1-6 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม และการเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
Allan Wooddrow, 2018.  Field tripped. Scholatic Press.
Ronald V. Morris, 2014.  The Field trip book.  Information Age publishing.
แบบบันทึก สำหรับศึกษาดูงาน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเมล์และเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1 การสังเกตผู้เรียนขณะทำกิจกรรมศึกษาดูงาน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา การส่งงานการนำเสนองาน
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสัมภาษณ์นักศึกษา หรือการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงแผนการสอน และเนื้อหาให้ทันสมัย
5.2 ปรับปรุงรูปแบบการสอน ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21