กายวิภาค

Anatomy

1.  รู้จักชื่อกระดูกและกล้ามเนื้อที่สำคัญๆ ในร่างกายของคนและสัตว์
2.  เข้าใจระบบหน้าที่การทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อที่สำคัญในร่างกายคนและสัตว์
3.  เข้าใจสัดส่วนร่างกายของมนุษย์ในเพศและวัยต่างๆ
4.  เข้าใจหลักการเขียนภาพคนและสัตว์ในลักษณะท่าทางต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักวิชากายวิภาค
5.   เห็นความสำคัญในการเขียนภาพคนและสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักวิชากายวิภาค สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ความเข้าใจเรื่องโครงสร้างกระดูกและการทำงานของกล้ามเนื้อของคนและสัตว์ สามารถนำความรู้ ไปพัฒนาเป็นพื้นฐานสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์
          ศึกษากระดูกและกล้ามเนื้อของคนและสัตว์ สัดส่วนและรูปลักษณะร่างกายของคนและสัตว์ ทดลองปฏิบัติการเขียนส่วนต่าง ๆ ของคนและสัตว์ในกิริยาท่าทางต่าง ๆ สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
An examination of human and animal anatomy, including skeletal,muscular, proportions and figures. Experimentation with drawing parts of humans and animals in different gestures which can then be utilized for creating visual arts.
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อสักถามของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
    ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม     ข้อ 2  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น     ข้อ 3  มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผู้อื่นและเพื่อนในชั้นเรียน   มีความซื่อสัตย์ในการเรียนและการสอบภาคทฤษฎี โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.2.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
1.2.2  มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2.5  สามารถวิเคราะห์ผลหาข้อสรุปเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
1.2.6  เห็นความสำคัญในการเขียนภาพคนและสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักกายวิภาคสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  รับผิดชอบและปฏิบัติงานตรงเวลา
1.  พฤติกรรมการเข้าเรียน และตั้งใจฟังการบรรยายด้วยความตั้งใจ
2.  มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำทดลองปฏิบัติการเขียนรูป อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
     

      ข้อ 1  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง       ข้อ 2  มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ   ข้อ 3  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม    ข้อ 4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา     
 
ศึกษากระดูกและกล้ามเนื้อของคนและสัตว์ สัดส่วนและรูปลักษณะร่างกายของคนและสัตว์ ปฏิบัติการเขียนส่วนต่าง ๆ ของคนและสัตว์ในกิริยาท่าทางต่าง ๆ สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. ประเมินจากผลงานการเขียนภาพตามที่มอบหมาย 
 

      ข้อ 1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน    ข้อ 2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์       ข้อ 3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้    ข้อ 4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน

 
พัฒนาความสามารถในการฟัง การศึกษา และทำความเข้าใจในระบบและโครงสร้างทางกายวิภาคของคนและสัตว์ ทดลองปฏิบัติการเขียนส่วนต่างๆเพื่อความเข้าใจให้มากและพร้อมนำไปใช้ประกอบการสร้างงานทัศนศิลป์
1. สอบกลางภาคและปลายภาค  ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. วัดผลจากผลงานที่ทดลองปฏิบัติการเขียนรูปส่วนต่างๆของร่างกาย
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
 
   ข้อ 1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี        ข้อ 2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ    ข้อ 3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมาและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
1.  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2.  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
1.   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยการวิจารณ์ผลงานที่ได้ฝึกปฏิบัติ
2.   ประเมินจากความร่วมมือในการแบ่งงานกันอย่างมีระบบ และทำงานเป็นทีม
3.   ประเมินจากการนำเสนอผลงานได้ตามกำหนด    
   ข้อ 1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้การสื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ         ข้อ 2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ข้อ 3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม
 
1. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียนรูป  และนำเสนอในชั้นเรียน
2. พัฒนาทักษะในการสืบค้น จากตำรา และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3. ทักษะในการนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.   ประเมินจากผลงาน และงานที่เสร็จสมบูรณ์
2.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานและวิธีการนำเสนอ
    ข้อ 1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ     ข้อ 2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง                              ข้อ 3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
การพัฒนาทักษะในการเรียนรู้อย่างเข้าใจและนำไปปฎิบัติได้จริงในการสร้างสรรค์ผลงาน
ประเมินจากสภาพจริงของผลงาน และการพัฒนาของผลงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสรุป
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BFAVA105 กายวิภาค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9,17 30%, 30%
2 1-4 ศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1-4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมวิจารณ์ผลงานและอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
กายวิภาคสำหรับนักศึกษาศิลปะ,กายวิภาคสำหรับผู้ศึกษาศิลปะ,กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของมนุษย์,กายวิภาคศาสตร์ระบบเคลื่อนไหว, Human Anatomy for the Artis, Artistic Anatomy,An Atlas of Anatomy for Artists.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อวิชากายวิภาคทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งรูปภาพและเนื้อหา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดทุกครั้ง
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบความก้าวหน้าและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยผลงานสร้างสรรค์เพื่อประกอบการเรียนรู้
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา และสังเกตความก้าวหน้า ความเข้าใจ และพัฒนาของผลการปฏิบัติงาน
4.1  การให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบโครงงานงาน วิธีการให้คะแนนโครงงานผลงานที่ปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ