วิศวกรรมระบบ

System Engineering

เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางของวิศวกรรมระบบ การเลือกใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ในรายวิชาช่วยประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบของโลจิสติกส์โซ่อุปทานและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางพลวัต
เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะและสมสามารถปฏิบัติงานในด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เพื่อผลิตวิศวกรโลจิสติกส์ที่มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้านสามารถเข้าใจหลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบ ในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา
ศึกษาการประยุกต์วงจรชีวิตหรือวิศวกรรมควบขนานสำหรับการออกแบบระบบสำหรับผลิตภัณฑ์การบริการและระบบการจัดการ กระบวนการการออกแบบ ความต้องการในการดำเนินการนโยบายการซ่อมบำรุงและสนับสนุนการออกแบบระบบให้มีความไว้ใจได้ความสามารถในการซ่อมบำรุงการสนับสนุนโลจิสติกส์
6ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.1.1 มีวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 1.1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ 1.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 1.1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
1.2.1 เน้นในเรื่องให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และการส่งงานในเวลาที่กำหนด 1.2.2 ใช้กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม 1.2.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.3.1 เช็คชื่อการเข้าเรียน ตรวจสอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 พฤติกรรมการเข้าร่วมทำกิจกรรมการพัฒนาของนักศึกษา 1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.1.1 สามารถเข้าใจและวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานวิศวกรรมระบบด้านโลจิสติกส์ 2.1.2สามารถนำไปประยุกต์ในกิจกรรมวิศวกรรมระบบด้านโลจิสติกส์ได้ 2.1.3 มีความเข้าใจและวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เช่นหลักเศรษฐศาสตร์หลักการวางแผนและควบคุมการผลิตเป็นต้น
2.2.1บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบ 2.2.2 มอบหมายให้ทำโครงงานเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบ ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบสำหรับงานโลจิสติกส์ โดยนำมาสรุปและนำเสนอ 2.2.3 บรรยาย มอบหมายและนำเสนอรายงานศึกษากรณีศึกษาโดยใช้ปัญหาด้านวิศวกรรมระบบ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านโลจิสติกส์
2.3.1ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2 ประเมินผลทักษะการประยุกต์หลักวิศวกรรมระบบและการปฏิบัติงานกิจกรรม ในด้านโลจิสติกส์ 2.3.3 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมระบบโดยใช้หลักการที่ได้เรียนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง 3.1.2พัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาวิศวกรรมระบบทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ได้โดยนำหลักการต่างๆมาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสมเช่นนโยบายการซ่อมบำรุงและสนับสนุนการออกแบบระบบให้มีความไว้ใจได้ความสามารถในการซ่อมบำรุง เป็นต้น 3.1.3 พัฒนาการใฝ่หาความรู้
3.2.1 มีการมอบให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา บทความ วิศวกรรมระบบ การทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
3.2.2จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญวิเคราะห์กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ การนำวิศวกรรมระบบสำหรับงานด้านโลจิสติกส์มาใช้อย่างเหมาะสมด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง
3.2.3 มอบหมายงานการสืบค้นข้อมูลจากตำรา เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบ ให้มีการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และในสถานประกอบการเพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3.3.3 ประเมิลผลจากงานที่มอบหมายและการนำเสนอ
4.1ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 พัฒนาให้นักศึกษาสามารถทำงานกลุ่มหรือผู้อื่นได้
4.1.2 พัฒนาให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติเป็นกลุ่ม
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมและการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 พัฒนาทักษะการนำเสนอโครงงาน และรายงาน การสื่อสารความหมายโดยในเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.2 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน
5.1.3 พัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติตามหลักการวิศวกรรมระบบและหลักการที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอโครงงานด้วยข้อมูลโดยเน้นหลักคณิตศาสตร์หรือสถิติ
5.1.4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
5.2.1 มอบหมายรายงาน โครงงานหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบวิศวกรรมระบบ และการนำเสนอ
5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.3 บรรยายและแนะนำหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการใช้งานในวิศวกรรมระบบ นำเสนอกรณีศึกษาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์โดยเน้นการนำตัวเลข หรือสถิติมาอ้างอิง
5.2.4 มอบหมายงานนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการภาษาอังกฤษ รวมถึงการท่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยตัวเลข และเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.3 ประเมินผลจากการทดสอบ และการสอบกลางภาคและปลายภาค
5.3.4 ประเมินจากการนำเสนอบทความและวัดผลจากคำศัพท์
 
6.1.1 พัฒนามีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการปฏิบัติงาน
6.1.2 พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกลุ่มและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.2.1 ผู้สอนลงมือสาธิตการปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบ
6.2.2 ควบคุมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้มีความถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด
6.3.1 บันทึกผลเวลาการปฏิบัติ การใช้เครื่องมือ และประเมินจากรายงาน
6.3.2 ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,1.3,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1,3.2,3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4,4.5,5.1, 5.2,5.4, 5.5 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 9 12 18 5% 30% 5% 30%
2 1.2,1.3,2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 3.1,3.2,3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4,4.5,5.1, 5.2,5.4, 5.5 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.2,1.3,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1,3.2,3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4,4.5,5.1, 5.2,5.4, 5.5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ผ.ศ.ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์.วิศวกรรมระบบ.สำนักพิมพ์, ซีเอ็ดยูเคชั่น. กรุงเทพฯ
สายชล สินสมบูรณ์ทองวิศวกรรมระบบ. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ