การออกแบบการขนส่งและการกระจายสินค้า

Freight Transport Distribution and Design

เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบการขนส่งและการกระจายสินค้า ได้แก่ บทบาทของการขนส่งในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รูปแบบของการขนส่ง การกระจายสินค้าแบบลีน การออกแบบการขนส่ง แบบจำลองการขนส่ง กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจนการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ ด้วยวิธีการเมตริกซ์แบบประหยัด โปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมเชิงพลวัต ฮิวริสติก
เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะและสมสามารถปฏิบัติงานในด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เพื่อผลิตวิศวกรโลจิสติกส์ที่มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้าน สามารถเข้าใจหลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า ศึกษาและวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่างๆ การจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้า นโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เวลาให้คำปรึกษานักศึกษา หลักเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
1.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
1.1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
1.2.1 เน้นในเรื่องให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และการส่งงานในเวลาที่กำหนด
1.2.2 ใช้กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม
1.2.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.3.1 เช็คชื่อการเข้าเรียน ตรวจสอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 พฤติกรรมการเข้าร่วมทำกิจกรรมการพัฒนาของนักศึกษา
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1.1 สามารถเข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานการวางแผนทรัพยากรองค์กร
2.1.2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆได้
2.1.3 มีความเข้าใจ  และวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  เช่นหลักเศรษฐศาสตร์ หลักการควบคุมกระบวนการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น
2.2.1 บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร
2.2.2 มอบหมายให้ทำโครงงานเกี่ยวกับระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร โดยนำมาสรุปและนำเสนอ
2.2.3 บรรยาย มอบหมายและนำเสนอรายงานศึกษากรณีศึกษาโดยใช้ปัญหาด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านโลจิสติกส์
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินผลทักษะการประยุกต์หลักการการวางแผนทรัพยากรองค์กร และการปฏิบัติงานกิจกรรมด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร
2.3.3 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1 ความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
3.1.2 พัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาการวางแผนทรัพยากรองค์กร ทางวิศวกรรม โลจิสติกส์ได้โดยนำหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสมเช่นหลักการจำลองสถานการณ์ เป็นต้น
3.1.3 พัฒนาการใฝ่หาความรู้
3.2.1 มีการมอบให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา บทความ การวางแผนทรัพยากรองค์กร การทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
3.2.2 จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ วิเคราะห์กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ การนำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร สำหรับงานด้านโลจิสติกส์มาใช้อย่างเหมาะสมด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง
3.2.3 มอบหมายงานการสืบค้นข้อมูลจากตำรา เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรองค์ให้มีการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวางแผนทรัพยากรองค์กร
3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3.3.3 ประเมิลผลจากงานที่มอบหมายและการนำเสนอ
4.1.1 พัฒนาให้นักศึกษาสามารถทำงานกลุ่มหรือผู้อื่นได้
4.1.2 พัฒนาให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติเป็นกลุ่ม
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมและการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 พัฒนาทักษะการนำเสนอโครงงาน และรายงาน การสื่อสารความหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.2 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน
5.1.3 พัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติตามหลักการระบบการขนถ่ายวัสดุและหลักการที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอโครงงานด้วยข้อมูลโดยเน้นหลักคณิตศาสตร์หรือสถิติ
5.1.4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
5.2.1 มอบหมายรายงาน โครงงานหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร และการนำเสนอ
5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.3 บรรยายและแนะนำหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการใช้งานในการวางแผนทรัพยากรองค์กร นำเสนอกรณีศึกษาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์โดยเน้นการนำตัวเลข หรือสถิติมาอ้างอิง
5.2.4 มอบหมายงานนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการภาษาอังกฤษ รวมถึงการท่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยตัวเลข และเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.3 ประเมินผลจากการทดสอบ และการสอบกลางภาคและปลายภาค
5.3.4 ประเมินจากการนำเสนอบทความและวัดผลจากคำศัพท์
6.1.1 พัฒนามีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการปฏิบัติงาน
6.1.2 พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกลุ่มและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.2.1 ผู้สอนลงมือสาธิตการปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร
6.2.2 ควบคุมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้มีความถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด
6.3.1 บันทึกผลเวลาการปฏิบัติ การใช้เครื่องมือ และประเมินจากรายงาน
6.3.2 ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 ENGIE303 การออกแบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 และสัปดาห์ที่ 18 กลางภาค 25% และปลายภาค 25%
2 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ใบงานการทดลอง ตลอดภาคการศึกษา 20% และใบงาน 20%
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
 เอกสารประกอบการสอน PowerPoint
 เอกสารประกอบการสอน PowerPoint
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาการออกแบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์เช่น กลุ่มเฟสบุค ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ