ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

ASEAN Arts and Culture

รู้และเข้าใจหลักการเกี่ยวกับแนวคิดศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน โดยสามารถทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลทางการศึกษาจากเนื้อหาที่กำหนดได้จากบริบทแวดล้อมทางสังคม
วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆของอาเซียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจสภาพแวดล้อม
ความเป็นไปในบริบทต่างๆของศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาแนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับ
การเตรียมพร้อมในการศึกษาแนวคิดการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน มุ่งนำความรู้จากการศึกษามา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้หรือสนับสนุนในด้านการสร้างสรรค์ผลงาน
The Practical aboout arts and culture in ASEAN in order to bring 
knowledge from the study, discuss, and exchange knoledge or support 
 in the creative work.
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
กำหนดให้มีการปลูกฝังให้้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา รู้จักระเบียบวินัย
มารยาทในชั้นเรียน สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ยกย่องและเชิดชูผู้ที่ทำความดีและเสียสละ
รู้จักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ประเมินจากการตรวจสอบแผนการสอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาสอน
ประเมินจากผลการดำเนินงานตามแผนการสอน และ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
2.1.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการและทฤษฎีสำคัญใน
เนื้อหาด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้
คำปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.2.1 อภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
1.2.2 นำเสนอหรือแสดงความคิดเห็นความรู้ที่สนับสนุนต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เข้าใจถึงวิธีการสร้างสรรค์ใ
ตลอดจนถึงจุดมุ่งหมาย  เนื้อหาในการสร้างสรรค์
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ คือ
การทดสอบย่อย เช่นการถกปัญหาแลกเปลี่ยนความรู้ภายในชั่วโมงของชั้นเรียน
เป็นการประเมินจากความรู้ความเข้าใจ จากการแสดงความคิดเห็น
หรืองานศึกษาค้นคว้าจากการรายงานเป็นรูปเล่ม
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ใช้กรณีศึกษา  การมอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน  
เน้นการฝึกให้ตั้งข้อสังเกต ฝึกการตั้งคำถาม ฝึกการคิดจากข้อมูลการศึกษาในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
โดยจัดกิจกรรมการสอนที่ให้มีส่วนร่วมได้ใช้ความคิดเห็นร่วมกัน สอดแทรกตัวอย่างที่เกิดจากการ
ใช้ทักษะทางปัญญา เช่น การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองในด้านใดอย่างไร
ที่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม
สังเกตพัฒนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ความสนใจความตั้งใจในการแสวงหาความรู้
สังเกตวิธีคิดในการตั้งคำถาม หาคำตอบและแนวทางแก้ไขปัญหา พิจารณาพัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.1   มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม 
มอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม  
การเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   การแสดงความคิดเห็น
และการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรม
ที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆภายในชั้นเรียน
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง
แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ค้นคว้างานที่ต้องอาศัยการประมวลผล  โดยการใช้ตัวเลขเพื่อการจัดการข้อมูล  
การนำเสนอที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร 
ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข 
การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
ประเมินจากการอภิปรายรายบุคคล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1.1มีจิตสำนึกสาธารณะและความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.1.4เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1.1มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการและทฤษฎีสำคัญใน เนื้อหาด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.1.2สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 2.1.3สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ คำปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 MAAAC225 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม - การเข้าชั้นเรียน ขาด ลา มาสาย - การถาม-ตอบในชั้นเรียน การมีวินัย 1-17 6%
2 ความรู้ ผลการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล รู้รายละเอีบดความรู้ อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 1-17 40%
3 ทักษะทางปัญญา ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นไปตามระเบียบวิธี ขั้นตอนการศึกษาอย่างเป็นระบบ รู้จักการบูรณาการความรู้และปัญญา ที่นำไปสู่การพัฒนาตนเอง การทำรายงานและการนำเสนองานในชั้นเรียน 2-17 50%
4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การถามตอบในชั้นเรียน มีความเป็นผู้นำและผู้ฟังที่ดี สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ 6-8 2%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าเพื่อการจัดทำรายงานแบบกลุ่มหรือเดี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2-17 2%
- หม่องทินอ่อง.2556. ประวัติศาสตร์พม่า. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม. 2554. ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะพม่า. กรุงเทพฯ: ด่าน สุทธาการพิมพ์
- เจาะอาเซียน : รวมข้อมูลและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับอาเซียน .  (2527).  กรุงเทพฯ : ชมรมวิเทศสัมพันธ์และสถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- Kerlogue, Fiona. Arts of Southeast Asia. London: Thames & Hudson, 2004.
- Rawson, Philip S. The Art of Southeast Asia. New York: Thames & Hudson, 1990.
- แนวทางและการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน เพื่อความพร้อมต่อการเข้าร่วมเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร, ที่มา: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/123177 
- การนำเสนอเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ของประเทศในกลุ่มอาเซียนในรายการสารคดีโทรทัศน์ไทย, ที่มา: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/220069
- นาฏศิลป์: สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเวทีประชาคมอาเซียน, ที่มา: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/220110
- การพัฒนาดัชนีชี้วัดวัฒนธรรมอาเซียน และมาตรวัดวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับสื่อ, ที่มา: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcomm/article/view/151881

 
1.1 สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาเมื่อจบเนื้อหานั้น
1.2 นักศึกษาประเมินการสอนจากแบบสอบถามของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 การสังเกตการณ์ และทีมผู้สอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
2.4 ผลการค้นคว้าจากรายงานของนักศึกษา
2.5 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมในการเรียนการสอน
2.6 ผลการประเมินจากการให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.1 กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
      ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
4.2 ทวนสอบจากคะแนนการปฏิบัติ หรืองานที่มอบหมาย
      จากการสุ่มตัวอย่างผลงานของนักศึกษาจากอาจารย์ต่างหลักสูตร
4.3 ตั้งคณะกรรมการในสาขาตรวจสอบผลการประเมินและกระบวนการการให้คะแนน
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 สลับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากมุมมองทัศนคติ ที่หลากหลาย
5.3 นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น    คะแนนสอบของนักศึกษา   การประชุมสัมมนานำมา            สรุปผล และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคเรียนต่อไป