อาหารว่างเชิงธุรกิจ

Snacks for Business

 
1.1 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่าง                                                                                                                                                                                                              1.2 รู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร อาหารว่าง 1.3 เข้าใจการแบ่งประเภทของอาหารว่าง 1.4 เข้าใจถึงธุรกิจที่มีอาหารเป็นส่วนสำคัญ 1.5 มีความเข้าใจและมีทักษะในการประกอบอาหารว่างเชิงธุรกิจ
เพื่อให้ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่าง การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารว่าง การแบ่งประเภทของอาหารว่างมีทักษะในการประกอบอาหารว่างเชิงธุรกิจ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่าง การเลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารว่าง การแบ่งประเภทของอาหารว่าง การจัดเลี้ยงอาหารว่างในเชิงธุรกิจ การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มในโอกาสต่างๆ
- ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร 094-626-4296 - k3anpoas@gmail.com   iD line: k3anpoas. ทุกวัน
- มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม - มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ - มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม - เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- จัดการสอนแบบบรรยายเชิงทฤษฎีในแต่ละสัปดาห์ - กำหนดให้นักศึกษาแบ่งเวรรับผิดชอบในการทำความสะอาดชั้นเรียนที่ใช้ร่วมกันในชั้นเรียน - มีการตรวจเช็คความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มที่ต้องประกอบอาหารไทย -รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และการปฏิบัติการประกอบอาหารไทยที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและรายบุคคล - การส่งงานที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่ม - ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน - ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา - สามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ใช้การสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้สื่อทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามและตอบคำถาม - ใช้การสอนจากสื่อที่มีข้อมูลความเกี่ยวข้องทางด้านอาหารไทย - การสอนด้วยการให้นักเรียนดัดแปลงสูตรอาหารให้ร่วมสมัยหรือเป็นการอนุรักษ์ตามเทศกาลและประเพณี
- การส่งงานการบ้านที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่ม - ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน - ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน - สอบกลางภาค สอบปฏิบัติปลายภาค
- มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ - มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- ใช้การสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้สื่อทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามและตอบคำถาม - ใช้การสอนจากสื่อที่มีข้อมูลความเกี่ยวข้องทางด้านอาหารไทย - การสอนด้วยการให้นักเรียนดัดแปลงสูตรอาหารให้ร่วมสมัยหรือเป็นการอนุรักษ์ตามเทศกาลและประเพณี
- การส่งงานการบ้านที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่ม - ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน - ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน - สอบกลางภาค สอบปฏิบัติปลายภาค
- มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- การมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ - มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ การทำงานกลุ่มร่วมกันในการฝึกปฏิบัติการอาหารว่าง
- การทำรายงานการปฏิบัติการแต่ละครั้ง - มีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น
- เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสมกับเวลา - สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม - ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำรายงาน - การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในแต่ละชั่วโมงปฏิบัติงาน - ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 4 1 1 4 1
1 BSCFN166 อาหารว่างเชิงธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 15%
2 ด้านความรู้ สอบกลางภาค สอบปฏิบัติ สอบปลายภาค 9 16 17 5% 20% 10%
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติ 16 17 ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 15%
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร เล่มปฏิบัติการสะสมผลงาน 1-16 5%
เอกสารการประกอบอาหารไทย ohap เอกสารประกอบการสอนอาหารไทยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ผศ.วิไลลักษณ์ อิสระมงคลพันธุ์                                                                                                            เอกสารประกอบการสอนอาหารไทยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาหารตะวันตก  โดย ผศ.ดารามาศ แก้วแดง                                                                                              เอกสารประกอบการสอนอาหารไทยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาหารตะวันออก  โดย ผศ.ดารามาศ แก้วแดง
 เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องหรือรายการทีวีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารว่าง
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 รายงานผลการปฏิบัติการประกอบอาหารจากเล่มเอกสาร
1.2 ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน
1.3 ผลการเรียนของนักศึกษา
1.4 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
กลยุทธ์ในการประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดูผลจากผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนต่อไป
หลังจากทราบผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
2.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง