อาหารไทย

Thai Cuisine

-ทราบถึงความรู้เบื้องต้นของวิชาอาหารไทย เข้าใจเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงและอุปกรณ์ในการทำอาหารไทย
-อธิบายการประกอบอาหารไทยเพื่อใช้ในโอกาสและเทศกาลต่างๆ
-เข้าใจศิลปะการตกแต่งอาหารไทยเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อธุรกิจ มีทักษะในการประยุกต์ใช้วิธีการประกอบอาหารไทย
-มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทยเลือกใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงและอุปกรณ์ในการทำอาหารไทย
-สามารถประกอบอาหารไทย และมีความเข้าใจอาหารไทยเพื่อธุรกิจ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของอาหารไทย เลือกใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงและอุปกรณ์ในการทำอาหาร หลักและวิธีการประกอบอาหารไทยเพื่อใช้ในโอกาสและเทศกาลต่างๆการเลือกภาชนะเเละการตกแต่งอาหารไทย
- ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร 094-626-4296
- k3anpoas@gmail.com   iD line: k3anpoas. ทุกวัน
- มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
- เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- จัดการสอนแบบบรรยายเชิงทฤษฎีในแต่ละสัปดาห์
- กำหนดให้นักศึกษาแบ่งเวรรับผิดชอบในการทำความสะอาดชั้นเรียนที่ใช้ร่วมกันในชั้นเรียน
- มีการตรวจเช็คความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มที่ต้องประกอบอาหารไทย
-รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และการปฏิบัติการประกอบอาหารไทยที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและรายบุคคล
- การส่งงานที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่ม
- ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
- สามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ใช้การสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้สื่อทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามและตอบคำถาม
- ใช้การสอนจากสื่อที่มีข้อมูลความเกี่ยวข้องทางด้านอาหารไทย
- การสอนด้วยการให้นักเรียนดัดแปลงสูตรอาหารให้ร่วมสมัยหรือเป็นการอนุรักษ์ตามเทศกาลและประเพณี
- การส่งงานการบ้านที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่ม
- ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
- สอบกลางภาค สอบปฏิบัติปลายภาค
- มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- ใช้การสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้สื่อทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามและตอบคำถาม
- ใช้การสอนจากสื่อที่มีข้อมูลความเกี่ยวข้องทางด้านอาหารไทย
- การสอนด้วยการให้นักเรียนดัดแปลงสูตรอาหารให้ร่วมสมัยหรือเป็นการอนุรักษ์ตามเทศกาลและประเพณี
- การส่งงานการบ้านที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่ม
- ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
- สอบกลางภาค สอบปฏิบัติปลายภาค
- มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
- สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- การมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ
- มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ การทำงานกลุ่มร่วมกันในการฝึกปฏิบัติการอาหารไทย
- การทำรายงานการปฏิบัติการแต่ละครั้ง
- มีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น
- เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสมกับเวลา
- สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำรายงาน
- การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในแต่ละชั่วโมงปฏิบัติงาน
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สอนแบบฝึกปฏิบัติจริง
จากผลงานที่สำเร็จ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN112 อาหารไทย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 15%
2 ด้านความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบปฏิบัติ 9 16 17 10% 15% 15%
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติ 9 17 ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5%
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร เล่มสะสมผลงาน 1-16 10%
เอกสารการประกอบอาหารไทย ohap
เอกสารประกอบการสอนอาหารไทยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ผศ.วิไลลักษณ์ อิสระมงคลพันธุ์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 รายงานผลการปฏิบัติการประกอบอาหารจากเล่มเอกสาร 1.2 ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน 1.3 ผลการเรียนของนักศึกษา 1.4 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
กลยุทธ์ในการประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดูผลจากผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนต่อไป
หลังจากทราบผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 2.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 2.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง