การทำเล่ม

Book Binding

1. รู้หลักการทำเล่มหนังสือด้วยรูปแบบต่างๆ
2. เข้าใจกระบวนการทำเล่มหนังสือแต่ละรูปแบบ
3. เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุในการหุ้มปกหนังสือให้เหมาะสมและสวยงาม
4. รู้และเข้าใจการตรวจสอบคุณภาพการทำเล่มหนังสือที่ถูกต้อง
5. มีทักษะในการทำเล่มหนังสือแต่ละรูปแบบและการตรวจสอบการทำเล่มหนังสือ
6. เห็นความสำคัญของการทำเล่มหนังสือและการประยุกต์การเพิ่มมูลค่าให้แก่หนังสือ
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการ เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเล่มหนังสือรูปแบบต่างๆ
          2. เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติให้นักศึกษาทำงานได้ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
          3. เพื่อให้นักศึกษาสร้างสรรค์และประยุกต์องค์ความรู้กับศาสตร์หรืองานด้านอื่นๆ ได้
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำเล่มหนังสือด้วยเทคนิครูปแบบต่างๆ วัสดุในการทำเล่มหนังสือ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการทำเล่มหนังสือ
2 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา  ไว้ในตารางสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกกิจกรรมในระหว่างการสอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการสอนให้กับนักศึกษา สอดแทรกความรู้ทางด้านจรรยาบรรณด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกาในรายวิชา สอนให้นักศึกษารู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
            1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเล่มหนังสือด้วยเทคนิครูปแบบต่างๆ
            2. สามารถบูรณาการใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างถูกต้อง
บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียนรูปแบบออนไลน์โดยเน้นหลักการทฤษฏีและการประยุกต์ใน

การปฏิบัติงาน

นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง การทำงานเดี่ยว ตลอดจนการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและรายงาน
การสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน ประเมินผลจากการมอบหมายงาน
มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
การมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติโดยดูการสาธิตขั้นตอนจากผู้สอนในรูปแบบออนไลน์

และนักศึกษานำไปประยุกต์ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการดูสาธิตออนไลน์จาก

ผู้สอน
            1. ผลงานสำเร็จและการรายงานในรูปแบบออนไลน์
1. สามารถทำงานด้วยตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
            2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
สอดแทรกการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเดี่ยว ตลอดจนการยอมรับความคิดเห็นที่

แตกต่างของแต่ละคน

ฝึกให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงาน 
            2. การตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

2. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
1. บรรยายและอภิปรายในรูปแบบสื่อออนไลน์
            2. การนำเสนอโดยการวิเคราะห์การแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตร่วมในการวิเคราะห์
1. การนำเสนอโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
            2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
            2. มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
          3. มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
1. บรรยาย และสาธิตวิธีการทำในรูปแบบสื่อออนไลน์
            2. ดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษาในสื่อออนไลน์
            3. นักศึกษานำเสนอรายงานในรูปแบบสื่อออนไลน์
1. กระบวนการทำงานถูกต้องตามขั้นตอน
            2. ผลงานสำเร็จที่มีคุณภาพ
            3. ตรงตามกำหนดเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเล่มหนังสือด้วยเทคนิครูปแบบต่างๆ สามารถบูรณาการใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างถูกต้อง 1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถทำงานด้วยตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 2. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน ทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองมีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
1 BTEPP143 การทำเล่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย ความรับผิดขอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ การสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน ประเมินผลจากการมอบหมายงาน 9, 18 ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 ทักษะทางปัญญา ผลงานสำเร็จและการรายงานในรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงาน การตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอโดยใช้สื่อที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 5%
6 ทักษะพิสัย กระบวนการทำงานถูกต้องตามขั้นตอน ผลงานสำเร็จที่มีคุณภาพ ตรงตามกำหนดเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.  เดียว มาโนช นาคสาทา. คู่มือการทำกระดาษสาด้วยกระบวนการเตรียมเยื่อขั้นตอน. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.
        2555. พิมพ์ที่วนิดาการพิมพ์, เชียงใหม่.
2.  ธวัชชัย เทียนประทีป. ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังกระเป๋า (ฉบับสุดคุ้ม). พิมพ์ครั้งที่ 1 2561. พิมพ์ที่บริษัท 
        รุ่งแสงการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ.
3.  นวลแข  ปาลิวนิช. ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย ฉบับปรุงปรุงใหม่..จัดพิมพ์และจัด    จำหน่าย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.
4. บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์. การทำรูปเล่มหนังสือ. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541.  สำนักพิมพ์         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
5.  บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์ และสุณี  ภู่สีม่วง. วัสดุทางการพิมพ์ในงานหลังพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556.          สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
6. บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์. งานหลังพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        , นนทบุรี.
7.  ประณต  กุลประสูติ. เทคนิคงานไม้.  พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        , กรุงเทพฯ.
8.  ประณต  กุลประสูติ. การตกแต่งงานไม้.  พิมพ์ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2552. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
        มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
9.  แผนกวิชาการพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด). กระดาษทางการพิมพ์.
        พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555,  พิมพ์ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด).
10.  มานิตา  เจริญปรุ. หนังสือลงมือทำสมุดโครงการ 2.  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556.  สำนักพิมพ์ เต่าตัวโต, 
        ปทุมธานี.
11.  มานิตา  เจริญปรุ. หนังสือลงมือทำสมุดโครงการ 1.  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556.  สำนักพิมพ์ เต่าตัวโต, 
        ปทุมธานี.
12.  มานิตา  เจริญปรุ. หนังสือลงมือทำสมุดโครงการ 3.  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556.  สำนักพิมพ์ เต่าตัวโต,
        ปทุมธานี.
13.  รุ่งอรุณ  วัฒนวงศ์  สุภาวดี  เทวาสะโณ  วรรณา  สนั่นพานิชกุล และศรัยคุปต์  สาตพร. ความรู้เฉพาะ
        วิชาชีพหลังพิมพ์ 2 .  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539.   สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
14.  รุ่งอรุณ  วัฒนวงศ์  วิชาญ  เจริญกิจสุพัฒน์ และสุพจน์  ประทีปถิ่นทอง. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระดาษ.
        พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562. .  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
15.  วันชัย  ใจสุภาพ. การทำเล่มหนังสือปกแข็ง. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2540. สำนักพิมพ์           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
16.  ศุณณี  เรียบเลิศหิรัญ. การออกแบบหนังสือ นิตยสาร และวารสาร. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558. 
          สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
17.  สาคร  คันธโชติ. ไม้และการนำไปใช้ประโยชน์.  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2529. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 
          กรุงเทพฯ.
18.  สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์. ผ้าไม่ทอ  Nonwovens. พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม 2555 ฉบับปรับปรุง. พิมพ์ที่
          บริษัททริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด, กรุงเทพฯ.
19.  อัจฉราพร  ไศละสูต. ความรู้เรื่องผ้า. พิมพ์ครั้งที่  10 ฉบับปรุงปรุงใหม่ พ.ศ. 2539. สำนักพิมพ์
          สร้างสรรค์-วิชาการ บริษัทสร้างสรรค์-วิชาการ จำกัด, กรุงเทพฯ.
20.  อังคณา  จุติสีมา. ความรู้เกี่ยวกับกระดาษ.. พิมพ์ที่โชตนาพริ้น จำกัด, เชียงใหม่
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ