สัมมนาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Seminar in Printing and Packaging

เพื่อฝึกปฏิบัติการสัมมนาด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่นักศึกษามีความสนใจ การจัดเก็บ เรียบเรียง สรุปองค์ความรู้ การจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ การจัดสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
2.1 เพื่อฝึกปฏิบัติการสัมมนาในประเด็นด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่นักศึกษาสนใจ  2.2 เพื่อฝึกปฏิบัติการจัดเก็บ เรียบเรียง สรุปองค์ความรู้จากการสัมมนา  2.3 เพื่อฝึกการจัดทำรายงาน และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การสัมมนาด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่นักศึกษามีความสนใจ การจัดเก็บ เรียบเรียง สรุปองค์ความรู้ การจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ การจัดสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
-    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน  -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการใน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติให้มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การสังเกต สอบถาม การปฏิบัติอย่างมีขั้นตอน จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  จิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  วินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา  2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกปฏิบัติให้เกิดความสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสังเกต สอบถาม การปฏิบัติอย่างมีขั้นตอน สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ฝึกปฏิบัติให้มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
การสังเกต สอบถาม การปฏิบัติอย่างมีระบบทักษะในการนำความรู้มาคิด  การประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี  4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ฝึกปฏิบัติให้มีความสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
การสังเกต สอบถาม การปฏิบัติสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม จัดสอบการนำเสนอการจัดสัมมนาทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม  5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
การสังเกต สอบถาม การปฏิบัติความสามารถการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ  6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ  การหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  การปฏิบัติงานสร้างสรรค์
การสังเกต สอบถาม การปฏิบัติให้เกิดทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ  การหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  การปฏิบัติงานสร้างสรรค์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP120 สัมมนาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2, 2.1.3, 3.1.2, 4.1.3 การจัดสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย การจัดสัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 4,5,6 12,13,14 16 20% 20% 10%
2 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1.1, 6.1.2,6.1.3 นักศึกษาสนใจ การจัดเก็บ เรียบเรียง สรุปองค์ความรู้ เผยแพร่ ทางวิชาชีพและทางวิชาการ ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1.1.1, 1.1.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
สุนันทา เลาหนันทน์ (2546) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์.
จำเนียร  จวงตระกูล (2552) การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร : ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.
อัมพร  ศุภชาติวงศ ม.ป.ป. การฝึกอบรม. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,กรุงเทพฯ : นูโอสถานุเคราะห์
เกษกานดา สุภาพจน์ (2548) การจัดสัมมนา กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ไพพรรณ เกียรติโชติชัย (2546) หลักการสัมมนา กรุงเทพมหานคร การศึกษา
 สมคิด บางโม (2551) เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม กรุงเทพมหานคร วิทยพัฒน์
ไม่มี
    เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการสืบค้นรายวิชา เช่น
    http://www.pmat.or.th
    http://www.npu.ac.th/General/pdf/r3.pdf
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
            - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
            - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
            - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
            - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
            - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
            - ผลการสอบ
            - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
            - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
            - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
            - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
            - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
            - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
            - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ