ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting Information System

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศ การควบคุมภายในที่สำคัญ หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ แนวคิดในการจัดทำรายงานเพื่อช่วยในการควบคุมและตัดสินใจ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐานได้แก่ วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรเงินเดือนและค่าแรง วงจรการบริหารการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านการบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและคณะกรรมการบริหารวิชาชีพการบัญชี (การบัญชี)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศ การควบคุมภายในที่สำคัญ หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ แนวคิดในการจัดทำรายงานเพื่อช่วยในการควบคุมและตัดสินใจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรเงินเดือนและค่าแรง วงจรการบริหารเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 
อาจารย์ผู้สอนในชั่วโมง Home Room หรือรายกลุ่มตามต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1)   มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2)   มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถาบันและสังคม
3)   สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4)   มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหาที่เรียน ให้นศ.จัดกิจกรรม/ร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความมีเมตตา กรุณา เสียสละและการทำประโยชน์แก่ชุมชน กำหนดกติกาการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา ความมีวินัย การส่งงาน และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่กำหนด ประเมินผลจากการกระทำทุจริตในการสอบ
1) ความรู้และความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฏี หลักการและวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี
              2) ความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม            
              3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านบัญชีอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
              4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
       1) ใช้การสอนแบบกรณีศึกษา/บทความวิจัยในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น สอบถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ
      2) ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
     3) ให้ทำงานกลุ่ม ในรูปแบบ Team based Learning และมอบหมายงาน
     4) เชิญผู้เชี่ยวชาญ/มีประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศทางบัญชี/ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักศึกษาเพื่อเกิดการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง
ประเมินผลจากการทำแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา ที่มอบหมาย ประเมินจากการทดสอบ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง

               2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางระบบสารสนเทศทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ    ทาง        วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ อย่าง       สร้างสรรค์  โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการตัดสินใจ
                3) สามารถติดตามประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทำแบบฝึกหัดโดยใช้โจทย์ปัญหา / กรณีศึกษา /บทความวิจัย ในและต่างประเทศ ที่ค่อนข้างซับซ้อน ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอ
ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด แก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ประเมินจากการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ผลงานกลุ่ม ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมายให้ทำ
ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด แก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ประเมินจากการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ผลงานกลุ่ม ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมายให้ทำ
จัดกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา จากการมอบหมายงาน และสลับกันเป็นผู้นำกลุ่มในการนำเสนอ จัดกิจกรรมตอบปัญหา ซักถาม แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นที่กลุ่มนำเสนอ
ให้นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม และประเมินเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ประเมินจากการเป็นผู้นำ และผู้ตามระหว่างเรียน รวมทั้งการส่งงาน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

               1)  มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย      และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
                2)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหา และกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
                3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม       ข้อมูล แปลความหมาย และ สื่อสารสารสนเทศ
จัดกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา และนำเสนองาน ฝึกการวิเคราะห์ และนำเสนอโดยใช้รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลข โดยให้กลุ่มเป็นผู้กำหนดหัวข้อศึกษาและนำเสนอในชั้นเรียน
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ผลงานกลุ่ม การสืบค้น การใช้ภาษาเขียนรายงาน และการนำเสนอในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและ  รายกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,4,5 การนำเสนองาน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 1) ค้นคว้างานวิจัย/บทความวิจัย/วิชาการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางบัญชี วิเคราะห์ความสำคัญ และผลกระทบของ AIS ที่มีต่อองค์กร 2)งานวิจัยที่เกี่ยวกับ การควบคุมภายในทีมีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศบัญชี 7 15%
2 1,2,3,4,5 การนำเสนองาน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 1) นำข้อมูลจากการศึกษาสถานประกอบการ/วิสาหกิจ และเขียน Flowchart 2) สืบค้นซอฟต์แวร์ทางการบัญชีที่มีอยู่ในท้องตลาด ศึกษารายละเอียดของซอฟต์แวร์ 8 5%
3 1,2,3,4,5 การนำเสนองาน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร กลุ่มนศ. นำเสนอบทความวิจัย เกี่ยวกับ1)การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการตัดสินใจ 2 ศึกษาข้อมูลบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาว่า การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินงานองค์กร 10-16 5%
4 1,2,3,4,5 การนำเสนองาน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร นำความรู้วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐานประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนที่ได้ไปศึกษามา 17 10%
5 1,2,3,4,5 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9 18 30% 30%
พวงทอง วังราษฏร์. (2563) เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. ลำปาง:                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง.
 
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา. ระบบการเงินและการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร. พิมพ์ครั้ง
          ที 1. 2554
พลพธู ปียวรรณ และกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 3.
          2558
     วัชนีพร เศรษฐสักโก. (2555) ระบบสาสนเทศทางการบัญชี พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุงเทพมหานคร:                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      ศรัณย์ ชูเกียรติ. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2557
      Romney M. B. and Steinbart P. J. (2015) Accounting Information Systems. 13th ed. Pearson                      Education.
เว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    www.fap.or.th
    www.dbd.go.th
    www.set.or.th
    www.settrade.com
         ACCA: www.accaglobal.com