เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

Necessary Information Technology in Daily Life

1.1.  มีความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ 
1.2.  มีความรู้  และสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล 
1.3.  สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน  เช่น  การสื่อสารในสังคมสารสนเทศ  และสังคมออนไลน์และประยุกต์ใช้คลังความรู้ 
1.4.  มีความรู้  ความเข้าใจ  ถึงกฎหมาย  จรรยาบรรณและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา   
2.2  เพื่อให้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่ายอินเตอร์เนต  สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  การละเมิดลิขสิทธิ์  ทรัพสินทางปัญญา  ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เนต  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต  การใช้บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต  เทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นที่จำเป็นในปัจจุบัน
1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 9 - 10 น. ทุกวันจันทร์ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 มีความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานของนักศึกษา 1-7 30
2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน การนำเสนอผลงานของนักศึกษา 14 30
3 นักศึกษามีเจตคิตที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นับเวลาเรียนและการร่วมกิจกรรม 1-15 10
4 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ สอบข้อเขียน 16 30