การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Product Management and New Product Development

ศึกษาบทบาทของผลิตภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบและประเภทของผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการส่วนผสมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การรับผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช้ของลูกค้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับบทบาทของผลิตภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบและประเภทของผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการส่วนผสมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การรับผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช้ของลูกค้า
บทบาทของผลิตภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบและประเภทของผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการส่วนผสมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การรับผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช้ของลูกค้า
 
อย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยทำการรับให้คำปรึกษาที่ห้องสาขาวิชาการตลาดและการตลาดดิจิทัล นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลาทำการ และสามารถปรึกษานอกเวลาทำการได้ผ่าน Line, Messenger
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1
1 BBABA632 การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล