มนุษยสัมพันธ์

Human Relations

1. เข้าใจทฤษฎีและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชามนุษยสัมพันธ์
2. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
3. เข้าใจสถานการณ์ปฏิบัติงาน โดยใช้มนุษยสัมพันธ์ของผู้นำ
4. เข้าใจมนุษยสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย และแนวคิดของพุทธศาสนา
5. นำหลักและวิธีการในวิชามนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการทำงาน การครองเรือน และชีวิตประจำวัน
6. เห็นคุณค่า และความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์    
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  เป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในสังคม
พัฒนาบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมเพื่อก้าวสู่อาชีพ ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ และสอดคล้องกับบริบทบนพื้นฐานของสังคมไทย
            เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  เป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับ      ผู้อื่นในสังคม พัฒนาบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมเพื่อก้าวสู่อาชีพ ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง      ให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์  และสอดคล้องกับบริบทบนพื้นฐานของสังคมไทย
   - อาจารย์ประจำรายวิชาให้นักศึกษาติดต่อโดยตรงผ่าน e-mail และ facebook เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และสื่อสาร นัดหมายงานต่าง ๆ โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 
พัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น และทราบหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและแนวคิดตามหลักพุทธศาสนา ทำให้สามารถปรับตน ปรับใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมของบุคคลทั่วไป โดยมีคุณสมบัติดังนี้
              1. ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
              2. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างสมานฉันท์
              3. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
              4. ตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย เคารพกฎระเบียบกติกาของสังคม
              5. มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 - บรรยายพร้อมซักถาม
 - อภิปรายกลุ่ม
 - รายงานกลุ่ม/นำเสนอผลงาน
 - วิจารณ์
 - กรณีศึกษา
 -  ฝึกปฏิบัติ
 -  ใช้สื่อการสอน เช่น power-point , Clip , วีดีทัศน์ และอื่น ๆ
- เข้าเรียนตรงเวลา
- ส่งงานตามที่กำหนด
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
- ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษา
- ประเมินจากการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Power point
- ประเมินจากรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงานและต้องมีเอกสารอ้างอิงอย่างน้อย 5 เล่ม
       เข้าใจทฤษฎีและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชามนุษยสัมพันธ์   เข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้  
เข้าใจสถานะและการปฏิบัติงาน โดยใช้มนุษยสัมพันธ์ของผู้นำ  เข้าใจมนุษยสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย และแนวคิดของพุทธศาสนา สามารถนำหลักและวิธีการในวิชามนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการทำงาน การครองเรือน และชีวิตประจำวัน ตลอดจนเห็นคุณค่าและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์    
      บรรยายการเรียนรู้จากการทำงาน การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้น การอภิปรายกลุ่ม  การวิเคราะห์  การฝึกปฏิบัติ   ตามหัวข้อที่เรียน พร้อมทั้งใช้สื่อจาก  www ,  Clips  และสื่อ IT  อื่น ๆ โดยเน้นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student Center) และการเรียนโดยการแก้ปัญหา (Problem base Learning)
-  ทดสอบย่อยเป็นรายหน่วย
 -  การนำเสนอในชั้นเรียน
 -  วิเคราะห์แนวคิดจากกรณีศึกษา
 -  วิเคราะห์ในชั้นเรียน
         การสอนวิชามนุษยสัมพันธ์ จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง   เข้าใจผู้อื่น   รู้จักคิดวิเคราะห์แบบโยนิโสนมสิการ   
ไม่ฟังอะไรแล้วตัดสินแต่ต้องหาข้อมูลและฟังแนวคิดของคนอื่น ๆ  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 
โดยเฉพาะในบริบทของสังคมไทย               
 3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
 3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ  
                
-  ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานและนำเสนอผลงาน โดยส่งรูปเล่มรายงานก่อนรายงาน 1 สัปดาห์ และนำเสนอรายงานในรูป Power point
-  ให้นักศึกษาดู Clip แล้วร่วมวิพากษ์ วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
-  กรณีศึกษา
-  การสะท้อนแนวคิดจากความประพฤติและการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
-  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
-  วัดผลจากการประเมินการนำเสนอรายงานการศึกษาด้วยตนเองในภาพรวม พร้อมข้อคิดเห็นที่ได้รับ
-  การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
- รูปเล่มรายงาน ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงาน เนื้อหาครบถ้วน
- สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4.1.1   มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2   มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
                       -  พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตาม รวมทั้งการทำงานเป็นทีม
                       -  พัฒนาทักษะการเคารพสิทธิของผู้อื่น
                       -  พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การให้เกียรติซึ่งกันและกัน สิทธิมนุษยชน
4.2.1   จัดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม
4.2.2   กำหนดปฎิทินเวลานำเสนอ
4.2.3   ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วน โดยใช้ Power point ของผู้สอนสรุปเพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม
4.2.4  ประเมินตนเอง ประเมินผู้อื่น ตามแบบสอบถามที่ผู้สอนกำหนด พร้อมนำข้อบกพร่องมาปรับแก้ 4.2.5  วิเคราะห์แนวคิดจากกรณีศึกษา 
4.3.1  ให้เพื่อนนักศึกษาช่วยกันประเมินตามแบบประเมินการนำเสนอ
4.3.2  ครูประเมินตามแบบการนำเสนอ
4.3.3  สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
4.3.4  แบบฝึกหัด
5.1.1  พัฒนาทักษะการใช้ Internet โดยการสืบค้นข้อมูลจาก website, clips, งานวิจัย, บทความวิชาการ
5.1.2  พัฒนาทักษะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ  โดยเฉพาะการใช้สื่อจาก Internet   
5.2.1  ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมจากเว็บไซค์ หรือสื่ออื่น ๆ เช่น CD, VCD, วีดีทัศน์, เทปเสียง, โทรทัศน์    
5.2.2   การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point  และ/หรือ clips
5.3.1   พิจารณาจากการทำ Power point นำเสนอผลงาน       
5.3.2   พิจารณาจากการใช้ Internet สืบค้นข้อมูล
5.3.3   พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย เทคนิคการนำเสนอ  
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่กำหนด - ประเมินผลจากการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ การทุจริตในห้องสอบ สัปดาห์ที่ 1 - 17 10%
2 ความรู้ - เก็บคะแนนครั้งที่ 1 - สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9 30%
3 ความรู้ - เก็บคะแนนครั้งที่ 2 - สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 30%
4 ทักษะ ปัญญา - ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน - ประเมินผลจากแบบฝึกหัดท้ายบท สัปดาห์ที่ 1 - 16 15%
5 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การ ใช้ เทคโนโลยี สาระสนเทศ การ ประเมินผล การนำเสนอ - ประเมินผลจากกรณีศึกษาที่ผู้เรียนต้อง ใช้วิธีอภิปราย เสนอความคิดเห็น - ประเมินผลจากการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผ่านการทำรายงานรายบุคคล - ประเมินผลจากกรณีศึกษาที่ผู้เรียนต้อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การนำเสนอรายงานโดยใช้ Power point สัปดาห์ที่ 1 - 16 15%
     วิมล  เหมือนคิด.  มนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.
     นพมาศ  ธีรเวคิน.  ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
สุจิตรา  พรมนุชาธิป.  มนุษยสัมพันธ์.  กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.   และตำราเรียนที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
เว็บไซค์ที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  Clips จาก You Tube, วีดิทัศน์, โทรทัศน์
การประเมินผลรายวิชานี้จัดทำโดยนักศึกษา
            1.1  นักศึกษาเป็นผู้ทำแบบประเมินการนำเสนอ
            1.2  นักศึกษาเป็นผู้เสนอแนะกิจกรรมในการเรียนการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
                    2.1  สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียนในการอภิปรายกลุ่มใหญ่
                    2.2  สังเกตจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
                    2.3  ประเมินจากผลการนำเสนอ
                    2.4  ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 
การปรับปรุงการสอนวิชานี้ คือ
                     3.1  แก้ไขเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ทันสมัยโดยเฉพาะข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
                     3.2  ให้นักศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
                     3.3  ทำวิจัยนอกชั้นเรียน
            ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม ผู้สอนตรวจสอบคะแนน     ของนักศึกษาแต่ละคน และแจ้งผลการได้รับคะแนนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5.1  วิชามนุษยสัมพันธ์ ต้องปรับปรุงเนื้อหาทุก 3 ปี
5.2  เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้
5.3  ให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาชุมชนและสังคม