การนำเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ

English Presentation and Discussion

1.1 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการพูดนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้  1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อและสถานการณ์ต่างๆ ได้ 1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอภิปรายเพื่อสนับสนุนและโต้แย้งข้อคิดเห็นต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผล 1.4 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงมารยาทในการเข้าร่วมการอภิปราย      
 
เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางภาษา และทักษะที่ได้พัฒนาจากรายวิชานี้ ไปบูรณาการและปฏิบัติในการนำเสนองานและการอภิปรายในการประชุมสัมมนา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำเสนองาน การเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนับสนุนและการโต้แย้งข้อคิดเห็น ตลอดจน มารยาทในการเข้าร่วมการอภิปราย
Study and practice oral presentation skills, expressing and exchanging opinions, giving reasons to support or pose an argument, as well as discussion etiquette
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้
1.1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรมที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคมจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
 
1. สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ยกย่องและเชิดชูผู้ที่ทำความดีและเสียสละ
1. การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรร
2. การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม
2.1.2 สามารถนำความรู้ และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้
2.1.5 สามารถวิเคราะห์ และนำข้อมูลมาปรับปรุงและ/หรือประเมินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชา จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
1) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2) ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ
3.1.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ สร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติผ่านทางบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลอง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นในสถานประกอบการ
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.1.2 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4 มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม การแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม 4.1.6 มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชา จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
การสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา
5.1.2 สามารถอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5.1.4 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารการค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน
5.2.2 ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากหัวข้อที่ศึกษา 5.2.3 จัดให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย และในการนำเสนองาน
5.3.1 ผลงานของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
6.1.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ได้ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6.2.1 สอดแทรกการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาดังนี้
6.3.1 งานที่ได้รับมอบหมายผลงาน หรือการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
6.3.2 พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเเละเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.5 สามารถวิเคราะห์ และนำข้อมูลมาปรับปรุงและ/หรือประเมินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.3 มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล 4.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.2 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 4.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม การแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม 4.6 มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 5.2 สามารถอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 5.4 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ได้ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
1 BOAEC120 การนำเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.4 มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม การแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม 4.6 มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน Class participation and attendance 1-17 10%
2 1.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเเละเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.3 มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล 5.2 สามารถอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 5.4 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ได้ศึกษาได้อย่างเหมาะสม Oral presentation tasks 2, 4, 6, 10, 13, 15 50%
3 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเเละเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3.3 มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล Mid-term examination 8 15%
4 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเเละเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3.3 มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล Final examination 17 15%
5 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเเละเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3.3 มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล Quiz 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 10%
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา English Presentation and Discussion 
Konchiab, S. & Munpunya, P. (2021). Investigating Thai EFL Undergraduates’ Oral Presentation Performances and Experiences, Using Teacher and Student Self-Assessments. THAITESOL Journal, 34 (1), 96-117.
Al‐Issa, A. S. & Al‐Qubtan, R. (2010), Taking the floor: Oral presentations in EFL classrooms. TESOL Journal, 1, 227-246.
Alwi, B. & Sidhu, K. (2013). Oral Presentation: Self- perceived Competence and Actual Performance among UiTM Business Faculty Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences 90, 98-106. Australian Catholic University. Oral Presentation. Retrieved from https://dlibrary.acu.edu.au/research/orals/assessment.htm  
Baker, L. & Blass, L. (2017). 21st Century Communication 1: Listening, Speaking and Critical Thinking. Boston, M.A.: National Geographic Learning.
Brooks, G. & Wilson, J. (2014). Using oral presentations to improve students’ English language skills. Kwansei Gakuin University Humanities Review, 19, 199-210.
Clark, J. (2017, November 6). Great TED Talk Hooks [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qaAkoS_9BrE
Communication Coach Alex Lyon. (2017, September 11). Body Language for Presentations [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=TmbQFWBvTtY&t=29s
Communication Coach Alex Lyon. (2019, January 23). How to Practice a Speech or Presentation [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=d812a7qG9Kw
Dale, P. & Wolf, J. C. (2006). Speech Communication Made Simple. New York: Pearson Longman.  
Dlugan, A. (2012). Speech Pauses: 12 Techniques to Speak Volumes with Your Silence. Retrieved April, 2019, from http://sixminutes.dlugan.com/pause-speech/
Dryden, L., Hyder, T. & Jethwa, J. (2003). Assessing individual oral presentations. Investigations in University Teaching and Learning, 1 (1), 79-83. Retrieved from http://www.londonmet.ac.uk/londonmet/library/n46079_3.pdf 
Easelly: Infographic Design Tips & Tutorials. (2017, March 15). Why Do Infographics Matter? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pLDxBbQcwNY
Elemental English. (2013, October 21). Pausing within Sentences: English Pronunciation Lesson [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=YyY63ivixOs
English Speeches. (2017, June 21). EMMA WATSON: Gender Equality [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=nIwU-9ZTTJc
FORWARD English School. (2015, May 7). A 3 Minute Speech: "The right time will come" by Rie [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fY6qMLqH1XQ
Goal Quest (2020, April 5). I Learned from People's Mistakes" | Monday Inspiration | Jack Ma | Goal Quest [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rSDy5AdfRDI
Grussendorf, M. (2007). English for Presentation. Oxford: Oxford University Press.
Grussendorf, M. (2015). English for Presentation. Shanghai, China: Oxford University Press.
Guest, M. (2018). Conferencing and Presentation English for Young Academics. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd.
Hargie, O. (2011). Skilled Interpersonal Interaction: Research, Theory, and Practice. London: Routledge.
Harrington, D. & LeBeau, C. (2009). Speaking of Speech: Basic Presentation Skills for Beginners. Tokyo, Japan: Macmillan.  
IDEO. (2020). 7 Simple Rules of Brainstorming. Retrieved July 2020 from https://www.ideou.com/blogs/inspiration/7-simple-rules-of-brainstorming
Jones, R. (2016). Communication in the Real World: An Introduction to Communication Studies. Minneapolis, MN: University of Minnesota Libraries.
Konchiab, S. & Munpunya, P. (2021). Investigating Thai EFL Undergraduates’ Oral Presentation Performances and Experiences, Using Teacher and Student Self-Assessments. THAITESOL Journal, 34 (1), 96-117.
Lighthouse Communications. (2019, October 1). How to Practice Your Upcoming Presentation [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vX45D3r250g
Lougheed, L. (2013). IELTS International English Language Testing System (4th ed). New York: Barron’s Educational Series Inc.
McCarthy, M. & O’Dell, F. (2016). Academic Vocabulary in Use. (2nd ed). Cambridge: Cambridge University Press.
Miles, R. (2014). The learner’s perspective on assessing and evaluating their oral presentations, Proceedings of the Sixth CLS International Conference (CLaSIC), Singapore, 337-352. 
Murakami, C., Valvona, C., & Broudy, D. (2012). Turning apathy into activeness in oral communication classes: regular self-and peer-assessment in a TBLT programme. System, 40, 407-420.
Oregon State University - School of Writing, Literature and Film. (2019, 21 May). "What is a Metaphor?": A Literary Guide for English Students and Teachers [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5mPSFQ1eFUU&t=5s
PolyU ELC. (2014, August 1). Problem Solution Presentation: Signposting [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wBbdsjrFsOk
PolyU ELC. (2014, August 1). Problem-solution Presentation: Citing during a presentation [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tVWf1l4_xuQ
PolyU ELC. (2014, August 1). Problem-solution Presentation: Conclusion with annotations [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=d_PyFe_E-6Y
PolyU ELC. (2014, August 1). Problem-solution Presentation: Q & A with annotations [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qp1EJqAjE1w
PolyU ELC. (2014, August 4). Problem-Solution Presentation [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rtljk2C_laQ
PolyU ELC. (2014, July 30). Problem Solution Presentation: Alternative Introduction [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=MutLIuQYRcg
Powell, M. (2011). Presenting in English: How to Give Successful Presentations. UK: Cangage Learning EMEA. 
Project IDEA. (2017, May 16). Good Presentation VS Bad Presentation [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=V8eLdbKXGzk
Shafei, H. (2012, June 21). Presentation Good/Bad Examples [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=S5c1susCPAE
Soureshjani, H., & Ghanbari H. (2012). Factors Leading to an Effective Oral Presentation in EFL Classrooms. The TFLTA Journal, Fall 2011/Spring 2012, 34-48.
TEDx Talks (2013, March 15). The first 20 hours -- how to learn anything | Josh Kaufman | TEDxCSU [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5MgBikgcWnY
TEDx Talks (2014, October 24). Rethink before you type | Trisha Prabhu | TEDxTeen [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=YkzwHuf6C2U
TEDx Talks. (2014, March 12). Creative thinking - how to get out of the box and generate ideas: Giovanni Corazza at TEDxRoma [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM
TEDx Talks. (2021, April 21). Challenge yourself to step out of the norm | Khanh Vy Tran | TEDxVin school Hanoi [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=1DwuF-J2t64
The Outcome. (2020, March 11). Michelle Obama's Best Advice for Students: How To Succeed In Life [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VxW5D5VPg_0
The University of Hull. The 4 Ps of giving a good presentation. Retrieved 18 March 2020 from https://www.nottingham.ac.uk/studentservices/documents/presentationskills4psfromhull.pdf
Williams, J. (2017). 21st Century Communication 2: Listening, Speaking and Critical Thinking. Boston, M.A.: National Geographic Learning.
Živković, S. (2014). The importance of oral presentations for university students. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 468-474.  
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  1.3 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้  2.1 การสังเกตการณ์การสอนของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/ผู้ที่คณะมอบหมาย  2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา  2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้  3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  3.2 ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้  4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขา หรือผู้ที่คณะมอบหมาย  4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนภาคปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้     5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้จากรายวิชานี้ เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์