การออกแบบอุปกรณ์และระบบการผลิต

Design of Equipments and Production System

1. เพื่อศึกษาการเลือกใช้วัสดุ  เชิงกลในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม
3. เพื่อศึกษาหน้าที่การทำงานอุปกรณ์  ที่อยู่ในระบบการผลิต
4. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบ การจัดวางอุปกรณ์ ในระบบการผลิต
1 เพื่อสร้างกระบวนทางความคิด   ให้กับผู้เรียน  เช่น เครื่องโฮโมจิไนต์เซอร์ ในระบบการผลิตน้ำนม  ทำไมต้องมีแรงอัดที่สูง  เป็นต้น
 
ศึกษาและปฎิบัติพื้นฐานการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ การจำลอง และการออกแบบอุปกรณ์เชิงกล
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของส่วนบุคคล มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้                  1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต                  2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม                  3. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม                  4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม เช่น มงคล 38 เป็นต้น
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การมีสมาธิและการเอาใจใสต่อการเรียน  การกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้
ศึกษาและปฎิบัติพื้นฐานการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ การจำลอง และการออกแบบอุปกรณ์เชิงกล
1. บรรยายและปฏิบัติ และมอบหมายให้ค้นหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
2. การศึกษาดูงานและนำเสนอ
3. ทบทวนถามความรู้ที่ได้รับ
 
ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
พัฒนาให้ผู้เรียนได้มีการวิเคราะห์ และ   การสร้างจิตสำนึกที่ดี  เป็นต้น
    1) ปฏิบัติหรือการบรรยาย เรื่องที่เกี่ยวข้อง     2) มอบหมายงาน ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ     3) ศึกษาดูงาน
    1) สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่ หน้าที่ระบบ  หน้าที่อุปกรณ์  การคำนวณ     2) งานที่มอบหมาย
   1) พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม    2) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
มอบหมายงาน 
ประเมินจากรายงาน
พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ประกอบการทำรายงาน
 บรรยาย  ศึกษาดูงาน  และ มอบหมายงาน ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 
สอบกลางภาค  ปลายภาค  งานที่มอบหมาย
มอบหมายงานอุปกรณ์เชิงกลในด้านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ  เช่น กระบวนการหมัก  กระบวนแกสชีวภาพ  การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
 
บรรยายและปฏิบัติ
ตรวจงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGAG302 การออกแบบอุปกรณ์และระบบการผลิต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทุกบทเรียน สอบปลายภาค และ กลางภาค สอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 9 สอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 17 สอบกลางภา 30 สอบปลายภา 40
2 ค้นคว้า ปฏิบัติ รายงาน แบบฝึกหัด เนื้อหาของงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ความตั้งใจทำงาน ส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน มาเรียนตามเวลา การส่งงานตามเวลา การแต่งตัวที่เหมาะสม ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.  เทคโนโลยีการหมัก
2. การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
3. การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ
4.ระบบบำนัดน้ำเสีย
5. การทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
6. สมบัติทางวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ
สิ้นภาคการศึกษาต้องปรับรายวิชาอีกครั้ง