การบัญชีต้นทุน

Cost Accounting

เพื่อศึกษาและปฏิบัติวัตถุประสงค์ ความสำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การปันส่วนต้นทุนการผลิตและการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
1. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในเรื่องการศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
3. เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้านที่ 2 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้
 
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ  โดยประมาณ 5  ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคม
ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการเช็คชื่อนักศึกษาก่อนเรียน กำหนดให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ในการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย การส่งงานตามกำหนดและการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชา
มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางการบัญชี
อธิบายถึงแนวคิด และ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ระบัญชีต้นทุนและการจัดทำงบการเงิน ส่วนประกอบที่สำคัญของต้นทุนการผลิตอาทิเช่น การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบการบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน และการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการเผลิตและระบบต้นทุนฐานกิจกรรม การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ การบัญชีต้นทุนกระบวนการ การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน รวมถึงการบัญชีและการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย
สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตัวเอง
กำหนดให้นักศึกษา บันทึกบัญชีต้นทุน มาความสามารถแยกส่วนประกอบการผลิต ในแต่ละประเภท ได้อย่างแม่นยำ ตลอดจนสามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถวิเคราะห์ระบบต้นทุนของกิจการที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ทดสอบโดยแบบฝึกหัด , กรณีศึกษา
-
-
-
ทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
จากการที่กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานต้นทุนการผลิต โดยในการจัดทำรายงานนั้น นักศึกษาจะต้องทำการสอบถามผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในส่วนของข้อมูลดิบ ที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต โดยทำการจัดทำเก็บข้อมูลที่ไปสอบถามมา โดยบันทึกข้อมูลใส่ลงใน คลิปวีดีโอ เพื่อความครบถ้วน ในการจัดเก็บข้อมูล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ ต่อนักศึกษา  จากนั้น จะนำมาประเมินผลภายในกลุ่ม ถึงความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา  และจัดทำต้นทุนการผลิต โดยใช้มูลเดิม รวมกับข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติมไป เพื่อให้ครบถ้วน ในส่วนของต้นทุนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักการบัญชี ออกมาเป็นการจัดทำงบต้นทุนการผลิต งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินของวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ซีดี การบันทึกการเก็บข้อมูล และ รายงานต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
1 BACAC123 การบัญชีต้นทุน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม - ประเมินผลจากการส่งงานตามกำหนด - ประเมินผลจากการทำแบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน 1,5,12,13 10 %
2 ด้านความรู้ การทดสอบย่อย 2 ครั้ง การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 3 และ 13 9 18 60%
3 ด้านทักษะทางปัญญา การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง การส่งงาน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความเอาใจใส่ในผลงาน พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน - การเข้าห้องเรียน - การส่งงาน (แบบฝึกหัด) /การแต่งกาย - ความสามารถในการบริหารงานที่มอบหมาย (ความสามารถในการการจัดการเล่มรายงานให้มีความสมบูรณ์แบบ (เนื้อหา และรูปแบบ) โดยแบ่งเป็นงานค้นคว้าเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 - - - -
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี รายงาน และ การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ประเมินจากแบบฝึกหัดและ กรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20 %
หนังสือตำราสอน รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน   
        - เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี
www.Set.or.th www.Tfac.or.th
วารสารนักบัญชี 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ติดตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน ผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินความรู้ ติดตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน
หลังจากผลการประเมนิการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
   ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนความพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  การเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ