การเงินธุรกิจ

Business Finance

1. นักศึกษาเรียนเรื่องการเงินธุรกิจแล้วรู้และเข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน
2. นักศึกษาจะต้องเข้าใจถึงการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลการ
3. อธิบายโครงสร้างทางการเงิน เข้าใจการวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ทางการเงินได้
4. เข้าใจการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและบริหารเงินสด การบริหารลูกหนี้ และการบริหาร สินค้าคงเหลือ
5. อธิบายมูลค่าเงินตามเวลา และงบลงทุน
6. เข้าใจการจัดหาเงินทุน
เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชาให้สอดคล้องตามรูปแบบของ มคอ. 3 เพื่อนาไปสู่ ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ สกอ. กาหนด
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการเงินธุรกิจ ขอบเขต บทบาท และหน้าที่ ของฝ่ายการเงิน รูปแบบของธุรกิจและการภาษีอากร การวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการวางแผน ทางการเงิน หลักเกณฑ์การบริหารทุนหมุนเวียน และงบลงทุน มูลค่าของเงิน โครงสร้างทางการเงิน และวิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ
อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาหน้าชั้นเรียน จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็น รายบุคคลต่อนักศึกษาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง /สัปดาห์ โดยระบุเวลา ไว้ในตารางสอน และแจ้งนักศึกษา ในชั่วโมงแรกของสัปดาห์
1.1.1) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น พร้อมทั้งปฎิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
1.1.2) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม
1.1.3) ตระหนักในความพอเพียง พอประมาณในการดาเนินชีวิต 1.1.4) เคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน องค์กรและสังคม 1.1.5) ตระหนักในคุณค่าของความจริง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล
1.2.1) ปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์ เกม และบทบาทสมมุติแล้วอภิปรายถึง แนวคิด ข้อคิดที่สร้างความเข้าใจชีวิต เข้าใจคน และเข้าใจธรรมชาติ และการปฏิบัติต่อกันอย่าง เหมาะสมและสันติ
1.2.2) อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะ และกลุ่มใหญ่ 1.2.3) กาหนดให้นักศึกษาหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วนามาวิเคราะห์ตาม
ศาสตร์และทฤษฎีที่เรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1.3.1) พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทางานที่ได้รับมอบหมายอย่าง ถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2) พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 1.3.3) ประเมินผลการนาเสนอกรณีศึกษาที่มอบหมาย
2.1.1) มีความรู้ ความเข้าใจในความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทางการเงิน การวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ทางการเงิน
2.1.2) มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและบริหารเงินสด การ บริหารลูกหนี้ และการบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุน และการจัดหาเงินทุน
2.2.1) ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสาร สองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ การสอน แบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
2.2.2) อภิปรายหลังการทากิจกรรม เกมส์ หรือสถานการณ์จาลอง 2.2.3) การทางานกลุ่มและนาเสนอรายงานจากการค้นคว้า 2.2.4) การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่างๆ ที่เรียน 2.2.5) การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning)
2.3.1) การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.3.2) ประเมินผลจากการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
3.3.1) ศึกษาและเรียนรู้การเงินธุรกิจขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น 3.3.2) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อใช้ในการบริหารทางการเงินธุรกิจได้
3.2.1) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL)3.2.2) วิเคราะห์กรณีศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบตามทฤษฎีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 3.2.3) อภิปรายกลุ่ม
3.3.1) ประเมินจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคล
และกลุ่ม 3.3.2) รายงานกลุ่ม
3.3.3) การสอบย่อย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4.1.1) ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2) ทักษะความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม
4.1.3) ทักษะการเรียนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ครบถ้วนทันเวลา
4.1.4) ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ
4.2.1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2) มอบหมายงานทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 4.2.3) วิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมือง สังคม
4.3.1) นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด เกี่ยวกับการ วิเคราะห์กรณีศึกษา ข่าว เหตุการณ์บ้านเมืองและสังคม
4.3.2) ประเมินผลการรายงานที่นักศึกษานาเสนอ 4.3.3) ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม
5.1.1)พัฒนาทักษะการวิเคราะหข์้อมูลจากกรณีศึกษาข่าวเหตุการณ์บ้านเมือง
5.1.2) พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การแปล โดยจัดทา เป็นรายงานและนาเสนอในชั้นเรียน
5.1.3) พัฒนาทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.2.1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อม กับนาเสนอ ทั้งแบบบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2) นาเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย หลังจากฟังการนาเสนอผล การศึกษาของเพื่อน
5.3.2) ประเมินจากรายงานการเขียน และการนาเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กาหนดให้นักศึกษาหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วนามาวิเคราะห์ตาม ศาสตร์และทฤษฎีที่เรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์ เกม และบทบาทสมมุติแล้วอภิปรายถึง แนวคิด ข้อคิดที่สร้างความเข้าใจชีวิต เข้าใจคน และเข้าใจธรรมชาติ และการปฏิบัติต่อกันอย่าง เหมาะสมและสันติ อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะ และกลุ่มใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจในความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทางการเงิน การวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ทางการเงิน อภิปรายหลังการทากิจกรรม เกมส์ หรือสถานการณ์จาลอง การทางานกลุ่มและนาเสนอรายงานจากการค้นคว้า การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่างๆ ที่เรียน การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) วิเคราะห์กรณีศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบตามทฤษฎีต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะ และกลุ่มใหญ่ จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา มอบหมายงานทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล วิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมือง สังคม มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อม กับนาเสนอ ทั้งแบบบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง นาเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1 10003301 การเงินธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1 3.3.1 4.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 60%
2 2.3.2 3.3.2 4.3.2 4.3.3 5.3.1 5.3.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าแล้วนาเสนอ การทางานกลุ่ม / เดี่ยว การอภิปรายกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 30
3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรม ในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ปิยสุดา บัณฑุรัตน์ และคณะ .การเงินธุรกิจ.กรุงเทพฯ : หจก.พิมพ์พรรณการพิมพ์.2553 ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. การเงินธรุ กิจ. กรุงเทพฯ : หจก. ยงพลเทรดดิ้ง. 2551. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์. การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : Vachirintsarn Printing Co.,Ltd. 2551. เพชรี ขุมทรัพย์ . หลักการบริหารการเงิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2548. ภาพรสูทกวาทิน.การเงินธุรกิจ.กรุงเทพฯ:หจก.มณฑลการพิมพ์.2543.
เอกสาร ตำรา บทความวิจัยเกี่ยวกับการเงินทุกเรื่อง
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.1 การสนทนากลุ่มและการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
1.2 การประเมินจากแบบฟอร์มการประเมินการเรียนการสอน
2.1 การสังเกต 2.2 การสนทนากลุ่มระห่างผู้สอนและนักศึกษา 2.3 การประเมินจากแบบฟอร์มการประเมินการเรียนโดยนักศึกษา(อินเตอร์เน็ตของงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัย) 2.4 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.5 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้- ฝึกให้เด็กนักศึกษา ทาแบบฝึกหัดและแลกเปลี่ยนกัน เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม - ให้มีการออกมาทาหน้าชั้นเรียน แลกเปลียนเรียนรู้ - มีการถามตอบ สรุปในเวลา ท้ายสุดคาบเรียนถึงสิ่งที่นักศึกษาได้ และ ต้องการเพิ่มเติม
คณะกรรมการในสาขาวิชาเป็นผู้ทวนสอบ ด้วยการตรวจสอบคุณภาพผลงานของนักศึกษา วิธีการประเมินแบบต่าง ๆ และผลจากการประเมิน
นาผลการประเมินและการทวนสอบมาปรับปรุง มคอ.3 และประมวลการสอนทุกปี