การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2

Basic Engineering Skill Training 2

2.1.1 รู้วิธีการเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส งานขึ้นรูปโลหะ การตีเหล็ก การชุบแข็ง 2.1.2 รู้วิธีการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน การต่อสายไฟ การฝึกบัดกรี 2.1.3 รู้วิธีการการฝึกต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจทางด้านการฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำผลการวิเคราะห์ไประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทักษะการเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส งานขึ้นรูปโลหะ การตีเหล็ก การชุบแข็ง  การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน การต่อสายไฟ การฝึกบัดกรี การฝึกต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
-พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและจัดลำดับความสำคัญของงานที่ทำ
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมกลุ่มให้ทำงานร่วมกัน
- กำหนดให้นักศึกษาทำงานตามที่มอบหมาย
-บรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม การมีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อ
 ตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
-ให้ศึกษาค้นคว้าและทำรายงานในหัวข้อที่กำหนดให้
-พฤติกรรมการเข้าเรียน การร่วมกิจกรรมและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
-มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
-ประเมินผลการออกแบบงานที่มอบหมาย
       - การเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส งานขึ้นรูปโลหะ การตีเหล็ก การชุบแข็ง
       - การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน การต่อสายไฟ การฝึกบัดกรี
       - การการฝึกต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
- กำหนดให้นักศึกษาทำงานตามที่มอบหมาย
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบภาคปฏิบัติ
 - ตรวจงานที่สั่งรายบุคคล
 - สอบปฏิบัติรายบุคคล
- พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือกล
- มอบหมายงานให้นักศึกษารายบุคคลทำและให้ส่งงาน
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบภาคปฏิบัติ - ตรวจงานที่สั่งรายบุคคล - สอบปฏิบัติรายบุคคล
-
-
-
  - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
  - ทักษะในการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  - มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ที่กำหนดให้
  - นำเสนอโดยใช้สื่อความหมายได้ชัดเจน ถูกต้อง อ่านได้ง่าย
  - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
------
------
------
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผล แยกเป็น 3 ส่วน โดยแบ่งแยกคะแนน แต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100 คะแนน 1.1 ผลงานที่มอบหมาย 80 คะแนน หรือร้อยละ 80 คะแนน 1.2 พิจารณาจิตพิสัย (กิจนิสัย ความตั้งใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม) 10 คะแนน
- รศ.อาพล ซื่อตรง, รศ.วันชัย จันทรวงศ์, ดีเตอร์ ซิปเปอร์. งานฝึกฝีมือ. ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 2545
ไม่มี
- เว็บไซต์ google พิมพ์ค้นหา youtube + การเชื่อมไฟฟ้า , การต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คาอธิบายศัพท์ - เอกสาร e-learning
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 7.1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 7.1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 7.2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 7.2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 7.2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 7.3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 7.3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 7.4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร 7.4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 7.5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 7.5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ