การถ่ายภาพ

Photography

 รายวิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้ (นําเสนอโดยเทียบเทียงกับผลการเรียนรู้ที่ กําหนดไว้ในหลักสูตร ) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  (ไม่วัด)
2. มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  (ไม่วัด)
3. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ  (หลัก)
ด้านความรู้ 
1. รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  (หลัก)
2.     มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ  (ไม่วัด)
3.   มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม (ไม่วัด)
4.  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา (รอง)
ด้านทักษะทางปัญญา 
1.   สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ  (ไม่วัด)
2.   สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (ไม่วัด)
3.   สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ (หลัก)
4.  มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน (รอง)  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.    มีภาวะผู้นาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   (ไม่วัด)
2.   มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   (ไม่วัด)
3.   สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง  (ไม่วัด)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และ นําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (หลัก)
2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนาเสนอผลงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ   (ไม่วัด)
3.  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับงานศิลปกรรม  (ไม่วัด)
ทักษะพิสัย
1.   มีทักษะในการทาตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนํา     (ไม่วัด) 
2.   มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง   (ไม่วัด)
3.   มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน  (ไม่วัด)
        เพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ปรับปรุงกระบวนการสอนให้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบัน  เนื่องจากปัญหาการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ในช่วง 2 เดือนแรก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือไวรัส  และมีการบูรณาการรายวิชากับงานทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อการแต่งกายที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณีล้านนา วิธีการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหาในบางหัวข้อให้สอดคล้องเทคโนโลยีปัจจุบัน ใช้วิธีการสอนในรูปแบบเน้นให้นักศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มีการทดสอบหลังเรียน ปรับปรุงคุณภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปรับเนื้อหาและหัวข้อของการจัดกิจกรรมพิเศษให้ดู น่าสนใจ เหมาะสม     
        ศึกษาเกี่ยวประวัติความเป็นมาการถ่ายภาพ อุปกรณ์การถ่ายภาพ หลักการถ่ายภาพ ศิลปะการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ หลักการจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพถ่าย
        Study of the history photographic devices ; principles ; composition, lighting and creative techniques for photography   
1. อาจารย์ประจํารายวิชาให้คําปรึกษาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
2. อาจารย์ประจํารายวิชาให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ โดยระบุ วัน เวลา ไว้ใน ตารางสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน และให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม (เฉพาะรายที่ ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า )
1. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
2. มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
3. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ  
จัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อด้านการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม ให้นักศึกษาเข้า ร่วมโครงการ   
ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  ประเมินจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการประกวด ภาพถ่าย   
1. รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  
2.    มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ  
3.   มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
4.  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
สอนระบบออนไลน์ การประชุมกลุ่ม การให้เนื้อการ การทำแบบทดสอบ มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติม) 
ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ประเมินจากการเข้าร่วมโครงการ จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย การทดสอบหลังเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาค 
1.   สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ
2.   สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.    สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้
4.   มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน  
บรรยาย, อภิปรายระบบออนไลน์ มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม) จัด โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อด้านการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ประเมินจากการเข้าร่วมโครงการ จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย 
1.    มีภาวะผู้นําเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
2.   มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.   สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
การอภิปราย นําเสนอข้อมูลความรู้ 
การแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1. สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และ นําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนาเสนอผลงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
3.มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับงานศิลปกรรม
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
การประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ การนําเสนอข้อมูลการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม การแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.  มีทักษะในการทาตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนํา    
2.   มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  
3.    มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน 
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2. มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 3. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ 1. รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 3. มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 1. สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ 4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 1. มีภาวะผู้นําเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 1. สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และ นําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนาเสนอผลงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับงานศิลปกรรม 1. มีทักษะในการทาตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนํา 2. มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3. มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BAACD104 การถ่ายภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมและจริยธรรม - มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายบูรณาการกับงานศิลปวัฒนธรรม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 1-15 5
2 ด้านความรู้ - รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา การทดสอบหลังเรียน 1-15 30
3 ด้านความรู้ - รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา การสอบข้อเขียน (สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค) 9, 18 50
4 ทักษะทางปัญญา - สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ - มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน ผลงานรายบุคคลและการเข้าร่วมโครงการ (โครงการประกวดภาพถ่าย, บรรยายพิเศษ) 4, 5, 6, 10 10
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และ นำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอ (การศึกษาค้นคว้า) 16-17 5
E-Book เอกสารคำสอนรายวิชา BAACD104 การถ่ายภาพจาก http://suraphon.rmutl.ac.th/E-.1html หนังสือเทคนิคการถ่ายภาพทีเกี่ยวข้อง ตำราถ่ายภาพอื่น ๆ
จรรยาบรรณนักถ่ายภาพ กฎหมายลิขสิทธิ์ เอกสาร ตำรา โปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop
(ดาวน์โหลดและเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของผู้สอน http://suraphon.rmutl.ac.th/E-1.html)
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้ 1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้  ความตรงต่อเวลา  การแต่งกาย บุคลิกภาพ  คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้  แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน  จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้  ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้  ข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่นและการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการประกวดการถ่ายภาพและบรรยายพิเศษ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑ 2.2 สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้ (โดยเพื่อนอาจารย์)  ความตรงต่อเวลา  การแต่งกาย บุคลิกภาพ  คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้  แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน  จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้  ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน  ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน  ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้ 3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละ คาบการสอน 3.2 ประชุม สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ /  ผลการศึกษาของนักศึกษา  ผลการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  ผลการประเมินการสอน  บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้  การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร  การประเมินโดยกรรมการประจำหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายในภายนอก/
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม /ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้ง พิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษา ต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล ปรับปรุงรายวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป ตามข้อเสนอแนะตามข้อเห็นของนักศึกษา ๑ ดำเนินการทบทวนปรับปรุงรายวิชาในทุก ๕ ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ หรือ ในกรณีที่พบปัญหา มีวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายเสริม เพื่อรับประสบการณ์หรือสภาพปัญหาในการทำงานจริง ปรับหัวข้องาน ปฏิบัติที่มอบหมาย หรือปรับหัวข้อในโครงการประกวดภาพถ่ายให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน