เครื่องยนต์สันดาปภายในขั้นสูง

Advanced Internal Combustion Engines

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่ใช้ในยานยนต์ เช่น เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วย ประกายไฟ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด แก๊สเทอร์ไบด์ เซลเชื้อเพลิง และ เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ รวมไปถึงหลักการของอุณหพลศาสตร์ การถ่ายเทความ ร้อน การติดไฟ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลว การวัดปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงเหลว การวิเคราะห์ความดันจากการเผาไหม้ เทคนิคทางแสงสาหรับการตรวจวัดการไหล และการเผาไหม้ เทคโนโลยีที่ไม่มีการปลดปล่อยมลพิษ เทคโนโลยีการเผาไหม้และ ยานยนต์ในอนาคต
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายใน
มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่ใช้ในยานยนต์ เช่น เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วย ประกายไฟ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด แก๊สเทอร์ไบด์ เซลเชื้อเพลิง และ เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ รวมไปถึงหลักการของอุณหพลศาสตร์ การถ่ายเทความ ร้อน การติดไฟ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลว การวัดปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงเหลว การวิเคราะห์ความดันจากการเผาไหม้ เทคนิคทางแสงสาหรับการตรวจวัดการไหล และการเผาไหม้ เทคโนโลยีที่ไม่มีการปลดปล่อยมลพิษ เทคโนโลยีการเผาไหม้และ ยานยนต์ในอนาคต
3
1   เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 2   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 3   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 4   สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 5   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1 บรรยาย 2 อภิปรายและนำเสนอในชั้นเรียน 3. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 
1   ความเข้าใจ และความรู้ของ นศ. ในเนื้อหา 2   ประเมินผล จากการสอบข้อเขียน 3   ประเมินผลการนำเสนอรายงาน 4   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 
1  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สำคัญและนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 2  มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
 
1 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆโดยการสอนให้เน้นการค้นคว้า และนำเสนอให้มากที่สุด 2 สอนให้นักศึกษาเรียนรู้หลักการมากกว่าวิธีการ และพัฒนาวิธีการสอนโดยใช้กรณีศึกษาและเปิดให้นักศึกษาแก้ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลายบนพื้นฐานของหลักการ 3 ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าจากบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เนื่องจากจะเป็นผลการวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 
1 การให้คะแนนจากการสอบข้อเขียน การเขียนรายงาน การนำเสนอ 2 ข้อสอบมุ่งอธิบายหลักการ พิสูจน์ แก้ปัญหาด้วยหลักการ 3 เนื้อหาที่สอนต้องปรับปรุงต่อเนื่องหรือแทรกองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง และฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดในรูปแบบการนำเสนอ การทำรายงาน ฝึกแก้ปัญหาโดยการทำโครงการหรือวิจัย
1 ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 2 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 3 สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ
1 ในการเรียนการสอนต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยาก ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 2 จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลองโดยใช้ผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาชีพแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์  
 
ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาได้แก่ 1 ประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือปัญหาที่ได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้าหรือทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 2 ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสอบถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 2 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 3 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม
1 จัดการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะผสมผสานวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาและโครงงานเป็นฐาน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม 2 สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมการมีมนุษยสัมพันธ์การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่างๆและฝึกให้นักศึกษาได้วิพากษ์วิจารณ์ข้อโต้แย้งที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3 ในการสอนแบบเป็นกลุ่มให้เวียนกันเป็นผู้นำทีม
ประเมินผลจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 1 ในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
1 มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน 3 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 4 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ
 
1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์ 2 มอบหมายกรณีศึกษาที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหรือนำเสนอ 3 ฝึกให้นักศึกษาฝึกออกแบบ ฝึกทำการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 4 ฝึกให้มีการสื่อสารหรือนำเสนอให้กับผู้รับข้อมูลหลายระดับ เช่น นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
 
ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน 1 การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ 2 การอธิบายกรณีศึกษาต่างๆที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียนและนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม หรือในสถานประกอบการจริง
 
1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2 มีทักษะในการออกแบบนวัตกรรม และทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้การบูรณา การทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จากวิชาต่าง ๆที่เรียนมา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังข้อต่อไปนี้ 1    สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 2    สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 3    สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ 4     สนับสนุนการทำโครงงาน  
1  มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 2  มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 3  มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ 4  มีการประเมินโครงงานนักศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2
1 MENME119 เครื่องยนต์สันดาปภายในขั้นสูง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ข้อที่ 1.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามกำหนดระยะเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ข้อที่ 3.1,5.1 ประเมินจากรายงานและการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการตอบคำถามระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ประเมินจากการทำโครงงานที่เน้นการออกแบบและแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดใหม่และสร้างสรรค์ ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ข้อที่ 2.1 1 ทดสอบย่อยก่อนสอบกลางภาค 2 สอบกลางภาค 3 ทดสอบย่อยก่อนสอบปลายภาค 4 สอบปลายภาค 1 ทดสอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (ประเมินในสัปดาห์ที่ 4) 2 สอบกลางภาค (ประเมินในสัปดาห์ที่ 9) 3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 (ประเมินในสัปดาห์ที่ 12) 4 สอบปลายภาค (ประเมินในสัปดาห์ที่ 18) 1. ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 (5 %) 2. สอบกลางภาค (30 %) 3. ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 (5 %) 4. สอบปลายภาค (30 %)
1. รณชาติ มั่นศิลป์ (2565) ตำราการวิเคราะห์การเผาไหม้ในเครื่องยนต์ 2. John B. Heywood. (1988) Internal Combustion Engine Fundamental. McGraw-Hill Education - Europe, London.
3. David R. Roger. (2010) Engine Combustion: Pressure measurement and analysis. SAE International.
4.สำเริง จักรใจ (2547) การเผาไหม้. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
5. Stephen Turns. (2011). An Introduction to Combustion: Concepts and Applications (Int'l Ed), McGraw-Hill Education - Europe, London.
Munsin, R., Nattsirapong, I., Nuntapap, N., Narkpakdee, J., Nilapai, O., Srichai, P. and Chaiyat, N. (2019). Injection Characteristics of Gasohol using a Common Rail Injection System, Research & knowledge, 5(1), pp 16-21. doi: 10.14456/randk.2019.4. Nuntapap, N., Chaiya, R., Munsin, R., Nilapai, O. (2019). Development of Measuring Technique of Start Combustion using Ion Current Measurement in a Controlled Reactivity Engine, Research & knowledge, 5(1), doi: pp 22-25. 10.14456/randk.2019.7. Munsin, R. and Nuntapap, N. (2018) Effects of Water Injection on Performance of 5-Stroke SI Engine, RMUTP Research Journal, 12 (1), pp 125-136. doi: 10.14456/jrmutp.2018.11. Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai, S., Matsuki, M. and Kosaka, H. (2015) Effect of Glycerol Ethoxylate as an Ignition Improver on Injection and Combustion Characteristics of Hydrous Ethanol under CI Engine Condition, Energy Conversion and Management, 98, pp 282-289. doi:10.1016/j.enconman.2015.03.116. Munsin, R., Laoonual,Y., Jugjai, S. and Imai, Y. (2013) An Experimental Study on Performance and Emissions of a Small SI Engine Generator Set Fuelled by Hydrous Ethanol with High Water Contents up to 40%, Fuel, 106, pp 586-592. doi:10.1016/j.fuel.2012.12.079.


Srithikarn, N., Ratsamee, N., Munsin, R., Nuntapap, N., Karnjanaparichat, T., Wongkum, N. and Chaiyat, N. (2018) Investigation of Fuel Delivery of Common Rail Injector using a Volumetric Injection Meter, The 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Don Chan Palace Hotel & Convention, Vientiane, Lao PDR, 11-13 July. Munsin, R., Pinazzi, P., Foucher, F., Truedsson, I. and Rousselle, C.M. (2017) Effect of Fuel Injection Ratio on Partially Premixed Combustion of Ethanol Blends, The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), Arnoma Grand Hote1, Bangkok, Thailand, 2-15 December. Nuntapap, N., Saikhao, J., Kareo, T., Banboo, N., Wangkitphaiboo, S., Munsin, R. and Chaiyat, N. (2017) The Effects of Exhaust Gas Temperature on 5-Stroke Engine Performance, The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), Kunming University of Sciences and Technology, Kunming, China, 26-28 June. Nuntapap, N., Khun-Ard, K., Triros, T., Apka, N., Chaiya, A. and Munsin, R. (2017) Development of a Measurment Technique of Needle Lift and Start of Injection, The 31st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 31), Phukoangam Resort, Nakhonnayok, Thailand, 4-7 July. (in Thai) Nuntapap, N., Oppakhum, S., Munsin, R. and Pananonda, N. (2016) Study of Possibility to Reduce Energy Consumption used by an Automotive Air Conditioning System used Technique Pulse Width Modulation (PWM), The 12th Conference on Energy Network of Thailand (E-NET), Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand, 8-10 June. (in Thai) Aramsiriwat, R., Iempremjit, K., Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai, S. and Tongroon, M. (2015) Classification of Startability Characteristics of a Compression Ignition Engine Fueled with Ethanol and Ignition Improvers, The 11th International Conference on Automotive Engineering (ICAE), Bangkok, Thailand, 30 March- 1 April, SAE Technical Paper 2015-01-0119. doi:10.4271/2015-01-0119. Wang, V., Jadav, A., Munsin, R. and Laoonual, Y. (2014) Investigation of Pre-Injection Flow Characteristics in Constant Volume Combustion Chamber (CVCC) using Computational Fluid Dynamics (CFD), The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), The Empress, Chiang Mai, Thailand, 17-19 December. doi:10.14455/TSME.res.2014.285 Munsin, R., Chung Lim Shing, B., Phunpheeranurak, K., Phongphankasem, T., Laoonual, Y., Jugjai, S. and Chanchaona, S. (2013) Design of Constant Volume Combustion Chamber (CVCC) with Pre-Combustion Technique for Simulation of CI Engine Conditions, The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), Dusit Thani Hotel, Pattaya, Thailand, 16-18 October. Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai,S., Matsuki, M. and Kosaka, H. (2012) Investigation of Effects of Ignition Improvers on Ignition Delay Time of Ethanol Combustion with Rapid Compression and Expansion Machine, SAE 2012 World Congress & Exhibition, Cobo Center, Detroit, Michigan, USA, 24-26 April. SAE Technical Paper 2012-01-0854, 2012, doi:10.4271/2012-01-0854. Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai,S., Matsuki, M. and Kosaka, H. (2012) The Visualization of Flame Temperature from Combustion of Hydrous Ethanol under CI Engine Condition, The 8th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-8), Challenger Hall, Impact Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand, 2-5 April. Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai,S., Matsuki, M. and Kosaka, H. (2011) Investigation of Effects of Ignition Improver on Ignition Delay Time of Ethanol Combustion with Rapid Compression-Expansion Machine, The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), Krabi, Thailand, 19-21 October. Munsin, R., Laoonual, Y., Bavornsethanan. S. and Jugjai. S. (2010) An Experimental Study on Aldehyde Emissions of a Hydrous Ethanol Fuelled Small SI Engine Generator Set, The First TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), Ubon Ratchathani, Thailand, 20-22 October. Laoonual, Y., Iempremjit, K., Munsin, R., Chanchaona, S. and Jugjai, S., (2009) Study of Engine Characteristics using the Different Natural Gas Resources for Thailand, The 5th Conference on Energy Network of Thailand (E-NETT), Phitsanulok, Thailand, 29 April-1 May. (in Thai)
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี้  - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลการเรียนของนักศึกษา  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  - การสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน นำไปปฏิบัติ
ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น