การบริหารจัดการอุตสาหกรรม

Industrial Management

เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการบริหารองค์กรณ์ เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิต และเทคนิคการวางแผนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
 
   เข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม    เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนควบคุมการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
    ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการบริหารองค์กรณ์ เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิต และเทคนิคการวางแผนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  
 
-
  พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ในการไม่เปิดเผยข้อมูล และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นถึงคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
 บรรยาย อธิบายในชั้นเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด  การประเมินผลวิเคราะห์รายบุคคล ประเมินผลการเสนองานชิ้นงาน  
 
  เกี่ยวกับการจัดการบริหารองค์กรณ์ เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิต และเทคนิคการวางแผนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
 
   บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง และมอบหมายการดำเนินการจัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์   
   มีการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค และประเมินผลชิ้นงานผลงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ  
พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ การมองโลกในแง่ดี  
 บรรยายทฤษฎี และการมอบหมายการจัดทำชิ้นงานผลงานนักศึกษา  
สอบกลางภาคและปลายภาค      วัดผลจากการดำเดินการจัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย  
 
 พัฒนาทักษะทางด้าน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ  
 
 บรรยาย อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง  ให้นักศึกษา ดำเนินการจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้
 
 ประเมินผลจากการดำเนินงาน จัดทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้  พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา 
 
มอบหมายให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    
 
 ประเมินผลด้วยการที่ นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย  
 
     -
     -
     -
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1 BAAID113 การบริหารจัดการอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 9 และ 17 ร้อยละ 40
2 คะแนนผลงานชิ้นงานที่ได้จัดทำ ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ทำเนินการจัดทำ 17 ร้อยละ 60
การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
-
 การประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
 
การสังเกตและการประเมิน จากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษาการทบทวนผลของการเรียนรู้ 
 
จากการประเมินผลของการประเมินการสอนในข้อที่ 2 มีการหาข้อมูลและการปรับปรุงการสอน 
 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอนในรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาหัวข้อที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา         จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดทำ    
จากการประเมินและการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาที่ได้ดำเนินการ ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี