ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะ

Wood and Metal Furniture Design

เพื่อการออกแบบงานเฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะโดยใช้หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์กับการใช้งานของมนุษย์
ลักษณะโครงสร้างของเฟอรืนิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ กรรมวิธีกาารผลิตในระบบอุตสาหกรรม การจัดทำต้นแบบและการแสดงแบบเฟอร์นิเจอร์
เข้าใจหลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
เข้าใจรูปแบบและการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะ
ฝึกปฎิบัติการออกแบบงานเฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะโดยใช้หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์กับการใช้งานของมนุษย์ ลักษณะโครงสร้างของเฟอรืนิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ กรรมวิธีกาารผลิตในระบบอุตสาหกรรม การจัดทำต้นแบบและการแสดงแบบเฟอร์นิเจอร์
-
 นักศึกษามี การมาเรียนอย่างสมำ่เสมอ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน  
 
 อธิบายถึงความสำคัญของการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอของนักศึกษา      อธิบายถึงการกำหนดระยะเวลา ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  
 
ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอ       ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดต่อภาคการศึกษา       ให้คะแนนนักศึกษาจากผลงานที่มอบหมายให้ดำเนินการ  
เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบงานเฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะโดยใช้หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์กับการใช้งานของมนุษย์ ลักษณะโครงสร้างของเฟอรืนิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ กรรมวิธีกาารผลิตในระบบอุตสาหกรรม
 การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ เอกสารประกอบการสอน ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ   
ให้คะแนนจากการทดสอบ กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน      ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
 
ฝึกปฎิบัติการออกแบบงานเฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะโดยใช้หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์กับการใช้งานของมนุษย์ ลักษณะโครงสร้างของเฟอรืนิเจอร์ 
การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ เอกสารประกอบการสอน ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ   
 
 ให้คะแนนจากการทดสอบ กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน      ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
 
พัฒนาทางด้านความสัมพันธืที่ดีต่อนักศึกษาด้วยกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
 
บรรยาย อธิบาย ชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ   
 
ประเมินผลจากการดำเนินงาน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้  
พัฒนาทักษะทางด้านการใช้สื่อ การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมาย  
 
มอบหมายให้นักศึกษาได้ศึกษา และดำเนินการจัดทำชิ้นงานด้วยตนเองได้  
 ประเมินผลจากชิ้นงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการ  
พัฒนาทางด้านการทำชิ้นงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการออกบบความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน  
 
อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ
 
 ประเมินผลโดยการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน       ประเมินจากผลงานชิ้นงานที่มอบหมายให้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1 BAAID126 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 9 และ 17 ร้อยละ20
2 คะแนนผลงานชิ้นงานที่ได้จัดทำ ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ทำเนินการจัดทำ การออกแบบ 17 ร้อยละ 80
การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      การออกแบบเครื่องเรือน      การออกแบบตกแต่งภายใน  
 
การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      การออกแบบเครื่องเรือน      การออกแบบตกแต่งภายใน  
 
-
การประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา  
 
การสังเกตและการประเมิน จากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษาการทบทวนผลของการเรียนรู้  
 
จากการประเมินผลของการประเมินการสอนในข้อที่ 2 มีการหาข้อมูลและการปรับปรุงการสอน  
 
ระหว่างที่มีการเรียนการสอนในรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาหัวข้อที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา จากการสอบถามนักศึกษา      
 การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดทำ  
จากการประเมินและการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาที่ได้ดำเนินการ      ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี