วงจรดิจิตอล

Digital Circuits

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตัวเลขและรหัส  การแปลงเลขฐาน หน่วยคำนวณด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิตอล  การลดทอนฟังก์ชั่นลอจิก การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชั่น   การออกแบบวงจรซีเควนเชียล  วงจรแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นแอนะลอกหน่วยความจำอุปกรณ์ดิจิตอลสมัยใหม่
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ          ในวิชาวงจรดิจิตอล เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันกับการพัฒนาของระบบดิจิตอลต่อไป
ศึกษาเกี่ยวกับระบบจำนวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบด้วยเลขฐานสองแบบมีและไม่มีค่าประจำตำแหน่ง การบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานใดๆ พีชคณิตบูลีน ผังคาร์โนห์ การออกแบบวงจรคอมไบเนชันลอจิก การออกแบบวงจรซีเควนเชียลลอจิก  วงจรแปลงสัญญาณแอนาลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นแอนาลอกสาหกรรม หน่วยความจำอุปกรณ์ดิจิตอลสมัยใหม่
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล นำเอาความรู้ความสามารถที่ศึกษาไปใช้ประโยชน์สูงสุด โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายและกำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง อภิปรายกลุ่ม การนำเสนอ เน้นสอนเป็นกลุ่มกิจกรรม
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ  ในวิชาวงจรดิจิตอล เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันกับการพัฒนาของระบบ ดิจิตอล นำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้
ปฏิบัติงานตามใบงานที่มอบหมาย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ทำชิ้นงานก่อนจบการเรียนการสอน โดยนำมาสรุปและนำเสนอ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   เน้นการปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอชิ้นงานแต่ละกลุ่ม/หัวข้อ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
3.2.1   การมอบให้นักศึกษา ปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย
3.2.2   ลงมือปฏิบัติงานตามใบประลองที่กำหนด
3.2.3   อภิปรายและสรุปผล
3.3.1   สอบปฏิบัติ
3.3.2   การนำเสนอผลงานหัวข้องานแต่ละกลุ่ม
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   การมอบให้นักศึกษา ปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2   ลงมือปฏิบัติงานตามใบประลองที่กำหนด
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
ทักษะในการสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหา
ดำเนินการสอนโดยมอบหมายงานหรือหัวข้อที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรืองานวิจัยที่น่าสนใจ ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้นำเสนอผ่านการทำเล่มรายงานพร้อมการนำเสนอความคิดสนับสนุน จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2   ประเมินจากการสอบข้อเขียนทางด้านการพัฒนาทางความคิด จากตัวอย่างสมมุติ
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 32084301 วงจรดิจิตอล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-5 6-9 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 35% 35%
2 1-5 6-9 รายงาน รายงาน 8 16 10% 10%
3 1-9 การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ดิจิตอลเบื้องต้น,  ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 1,  วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก,  ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์,  ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์,  ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1, Digital Fundamentals


                 Digital Experiment Labs
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา     http://203.158.253.5/wbi/presenter/course20/index.htm
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สอนโดยเน้นกลุ่มผู้เรียน แบ่งทำกิจกรรมกลุ่ม
3.2   แยกสอนรายบุคคล  สอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชานั้น
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง