สหกิจศึกษาเซรามิก

Cooperative Education in Ceramics

เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามทักษะความรู้ ทางด้านงานปฏิบัติ (Skill) ของวิชาชีพ เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับการฝึกงานวิชาชีพของนักศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ อาจารย์นิเทศ นักศึกษาฝึกงาน พี่เลี้ยง สถานประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเอกสารสำหรับการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา
เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การทำงานในสถานประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานเต็มเวลาของสถานประกอบการ ภายใต้การกำกับดูแลจากพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ การเขียนรายงานสหกิจ การนำเสนอผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา
Practice working in companies or sectors as full of time employees having the advisor as a consultant, report writing and presentation of cooperative education experiences.
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการฝึกประสบการณ์หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
                     2.2.3.1 การทดสอบย่อย
2.2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
                     2.2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
      2.2.3.4 ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
     2.2.3.5 ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
      2.2.3.6 ประเมินจากแผนการดำเนินงาน โครงงาน ที่นำเสนอ
   2.2.3.7 ประเมินจากการฝึกประสบการณ์หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ประเมินจากสถานประกอบการ
มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา

     2.2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการฝึกประสบการณ์หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
1.ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
2. ประเมินจากแผนการดำเนินงาน โครงงาน ที่นำเสนอ
3. ประเมินจากการฝึกประสบการณ์หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

2.  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
 
 
 
ใช้กรณีศึกษา  การจัดทำโครงงาน  หรือการมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล   การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาและการนำเสนองาน
มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

          2.4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคมมอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตามการเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   การประสานงานกับบุคคลภายนอก   การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนอการทำงาน และผลงานจากการปฏิบัติงาน และประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกับผู้ร่วมงาน
1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2.5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
2.5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและสถานการณ์เสมือนจริงแล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษาค้นคว้างานที่ต้องอาศัยการประมวลผล  โดยการใช้ตัวเลขเพื่อการจัดการข้อมูล   การนำเสนอที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร
ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข  การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม   ประเมินจากการอธิบายการนำเสนอ
มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
                       2.6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
                       2.6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษาและโครงงาน   สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล