นวัตกรรมในงานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

Innovation in Creative Art and Design

รู้และเข้าใจความหมายและประเภทของความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่องานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุและกรรมวิธีการผลิต สามารถวิเคราะห์และการเลือกใช้วัสดุและนวัตกรรมที่เหมาะสมในงานศิลปะและการออกแบบ สามารถเลือกใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะและการออกแบบ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและนวัตกรรมวัสดุ และการประยุกต์ใช้ในงานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ก่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจได้ 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่องานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ นวัตกรรมวัสดุและกรรมวิธีการผลิต การวิเคราะห์ การใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมในงานศิลปะและการออกแบบและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล