การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต

Productivity Management

1. รู้การจัดการองค์การและการบริหาร 2. เข้าใจการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการเพิ่มผลผลิต 3. เข้าใจการพัฒนาบุคลากรในงานการผลิตและการพัฒนางาน 4. เข้าใจการวางแผนควบคุมการผลิตและการควบคุมคุณภาพ และระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ที่เป็นปัจจุบัน 5. เห็นความสำคัญของการบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
ศึกษาเกี่ยวกับองค์การและการบริหาร การเพิ่มผลผลิต เทคนิคการเพิ่มผลผลิต การพัฒนาบุคลากรในงานผลิต การพัฒนางาน การวางแผนควบคุมการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ที่เป็นปัจจุบัน
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล