ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร

Basic Skills for Agriculture

ฝึกทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทักษะการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์พื้นฐานการเกษตรและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและให้เหมาะสมกับสภาวะกาลปัจจุบัน
ฝึกทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทักษะการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์พื้นฐานการเกษตรและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1.1 มีจิตสานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัยขยันอดทนตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ข้อ 1.1.1 และ 1.1.3 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ 1.1.2 และ 1.1.4 เป็นความรับผิดชอบรอง
- ปฐมนิเทศนักศึกษา แจ้งจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนฝึกงาน
- กำหนดตารางเวลาทำงานประจำวัน
- กำหนดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของแผนกงานฟาร์มเช่นเดียวกับพนักงานประจำ
- นักศึกษาบริหารตนเองให้เข้ากับกฎระเบียบของแผนกงานฟาร์ม
- มอบหมายงานที่ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน
- การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการฝึกงาน ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและประเมินการแสดงออก ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานการแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยเอกสารอย่างน้อย 1 ครั้ง
- การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสารรายงาน) ผู้สอนตรวจบันทึกการปฏิบัติงานของผู้เรียนซึ่งนำเสนอเป็นรายบุคคล
- การลงเวลาปฏิบัติงาน ผู้สอนบันทึกรายชื่อผู้เข้าเรียน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการการสอน
- การบันทึกจำนวนครั้งของการฝึกปฏิบัติงาน ผู้สอนทำการรวบรวมบันทึกรายชื่อผู้เข้าเรียน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการการสอนในสัปดาห์ที่ 17 ของการเรียน
- การประเมินคุณภาพของผลงาน คุณภาพของผลงานที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อย ครบถ้วน และสมบูรณ์
- ไม่มีการนำผลผลิตงานฟาร์ม อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการเกษตรออกไปก่อนได้รับอนุญาต
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 2.1.1 และ 2.1.3 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ 2.1.2 เป็นความรับผิดชอบรอง
- บรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางการเกษตรโดยใช้สื่อประสม
- การจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน
- ศึกษาจากคู่มืองานฟาร์มที่มีอยู่ประจำแผนกงานฟาร์ม
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงด้วยต้นเองภายใต้การดูแลของอาจารย์/ เจ้าหน้าที่ฟาร์ม
- นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานการเกษตรระหว่างนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ประจำแผนก หรือสืบค้นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การประเมินบันทึกการฝึกงานรายบุคคล ผู้สอนตรวจบันทึกการฝึกงานของผู้เรียนซึ่งนำเสนอเป็นรายบุคคล
- การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ผู้สอนประเมินการปฏิบัติงานหรือ สอบปากเปล่าหรือ สังเกตและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 เป็นความรับผิดชอบหลัก
มอบหมายงานให้ปฏิบัติโดยให้นักศึกษามีกระบวนการคิด วิเคราะห์การวางแผนและการจัดการให้เชื่อมโยงกับหลักการหรือทฤษฏี
- การสอบปฏิบัติ ผู้สอนประเมินการปฏิบัติของผู้เรียน
- การแสดงออกของนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน
- สมุดบันทึกการฝึกงานซึ่งอธิบายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.1.1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3. สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ข้อ 4.1.2 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ 4.1.1 4.1.3 และ 4.1.4 เป็นความรับผิดชอบรอง
- แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มและมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเพื่อแบ่งงาน ควบคุมสลับหมุนเวียนนักศึกษาในกลุ่มและติดตามผล จนกระทั่งผลงานบรรจุตามที่ได้รับมอบหมาย
- การสังเกตและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายกลุ่ม ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและประเมินการทำงานร่วมกัน มารยาททางสังคมที่ดีการทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมโดยมีการบันทึกผลการประเมินของผู้เรียน
- การสังเกตและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและประเมินภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามของผู้เรียน
5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2. สามารถสืบค้นศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 5.1.2 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ 5.1.1 และ 5.1.3 เป็นความรับผิดชอบรอง
- ให้นักศึกษาสืบค้นการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์พื้นฐานทางการเกษตร และส่งรายงานผลการค้นคว้า
การประเมินผลรายบุคคล (เอกสารรายงาน) ผู้สอนตรวจผลงานที่เป็นเอกสารรายงานของผู้เรียน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
1 BSCAG002 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1 1.1.3 4.1.1 สังเกตพฤติกรรมแสดงออกของนักศึกษาในการส่งงานตรงต่อเวลา เข้าชั้นเรียน ตรงต่อเวลา มีน้ำใจ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย 1-17 5%
2 4.1.3 สังเกตการทำงานกลุ่ม 1-17 5%
3 2.1.1 2.1.3 ประเมินรายงานการปฏิบัติงาน 2-17 50%
4 3.1.1 3.1.2 สังเกตการณ์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีไหวพริบฉับไว 5-17 30%
5 1.1 1.3 2.1 3.1 3.2 4.2 4.3 5.2 6.1 6.2 6.3 ประเมินรายงานผลการปฏิบัติงาน 1-17 10%
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาได้แก่วิธีการสอนการจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ประเมินโดยภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารย์ในสาขาวิชา
สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาแล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียนนอกจากนี้ควรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนโดยการสุ่มรายวิชาภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชาการรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอภาควิชา / คณะเพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป