ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์

Wood Sheet Furniture Workshop

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ การเขียนแบบเพื่อการผลิต       การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการตกแต่งการเคลือบผิว
  เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์      เข้าใจการเขียนแบบเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์     เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
 ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ การเขียนแบบเพื่อการผลิต     การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการตกแต่งการเคลือบผิว
3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 นักศึกษามี การมาเรียนอย่างสมำ่เสมอ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน
อธิบายถึงความสำคัญของการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอของนักศึกษา      อธิบายถึงการกำหนดระยะเวลา ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
        ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอ       ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดต่อภาคการศึกษา       ให้คะแนนนักศึกษาจากผลงานที่มอบหมายให้ดำเนินการ
  เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์      เข้าใจการเขียนแบบเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์     เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
  การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ เอกสารประกอบการสอน ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ 
 ให้คะแนนจากการทดสอบ กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน      ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
    เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์ การเขียนแบบเพื่อการผลิต       การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการตกแต่งการเคลือบผิว
  การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ เอกสารประกอบการสอน ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ 
  ให้คะแนนจากการทดสอบ กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน        ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
  พัฒนาทางด้านความสัมพันธืที่ดีต่อนักศึกษาด้วยกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
  บรรยาย อธิบาย ชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ   
ประเมินผลจากการดำเนินงาน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้
  พัฒนาทักษะทางด้านการใช้สื่อ การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมาย
  มอบหมายให้นักศึกษาได้ศึกษา และดำเนินการจัดทำชิ้นงานด้วยตนเอง
  ประเมินผลจากชิ้นงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการ
 พัฒนาทางด้านการทำชิ้นงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการออกบบความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ   
 ประเมินผลโดยการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน       ประเมินจากผลงานชิ้นงานที่มอบหมายให้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BAAID142 ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 9 และ 17 ร้อยละ 30
2 คะแนนผลงานชิ้นงานที่ได้จัดทำ ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ทำเนินการจัดทำ การออกแบบ 16 ร้อยละ 60
3 การเข้าเรียน การร่วมกิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 10
การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      การออกแบบเครื่องเรือน      เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
การออกแบบอุตสาหกรรม      การออกแบบเฟอร์นิเจอร์      การออกแบบเครื่องเรือน      เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
เว็ปกรรมวิธีการผลิตเครื่องเรือนแบบต่างๆ , วัสดุ  และอุปกรณ์ยึดติดเครื่องเรือน
 การประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
 จากการประเมินผลของการประเมินการสอนในข้อที่ 2 มีการหาข้อมูลและการปรับปรุงการสอน
-
ดูจากผลการทำงานในแต่ละสัปดาห์
 จากการประเมินและการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาที่ได้ดำเนินการ      ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี