องค์การและการจัดการ

Organization and Management

1.1เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน
1.2เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ประเภทของการประกอบธุรกิจ
1.3เพื่อศึกษาหลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหาร การวางแผนการจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมปฏิบัติงาน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ รวมทั้งสามารถดำเนินการจัดการในองค์การหรือที่ทำงานได้
 
ศึกษาลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหาร การวางแผนการจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมปฏิบัติงาน
อาจารย์ประจำรายวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ
(1) มีวินัย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
(2) มีความเสียสละ มีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ และรู้รักสามัคคี
(1) ให้ทำโครงงาน หรือวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง โดยให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม
(2) กำหนดประเด็นที่เป็นเรื่องน่าสนใจในขณะนั้น ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า และอภิปรายกลุ่มฝึกสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกอื่น ๆ ทั้งในด้าน ภาษา ท่าทาง บุคลิกภาพ ฯลฯ
(3) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ทำให้โครงงานกลุ่ม หรือใบงานกลุ่มโดยการพูดคุยกับนักศึกษาเน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน และความซื่อสัตย์
 
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาและวิเคราะห์ฝึกสังเกตที่เกิดระหว่างการทดลองใช้วิธีการสอน ในข้อ (2) ข้างต้นว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ์หรือปรับโครงการให้เหมาะสมมากขึ้น
(1) รู้วิธีการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ในหลักการ ทฤษฎี ของเนื้อหาสาระ ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) สามารถนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ จำแนกข้อเท็จจริงจากองค์ความรู้ได้
บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา อภิปรายโต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การนำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(1) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของสถานการณ์ต่างๆ และประยุกต์ความรู้บูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำรายงานหรือกรณีศึกษาที่กำหนดโดยใช้ความรู้วิชานี้ไปสังเกต วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล และนำเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม
 
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
(1) มีความสามารถในการวางแผนตนเองและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถแสดงบทบาทเองทั้งภาวะผู้นำ ผู้ตาม ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
ให้ทำโครงการหรือวิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่กำหนด
แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆพูดคุยกับนักศึกษาถึงความจำเป็นในวิชาที่เรียน ในระหว่างทำการสอน
 
ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
ประเมินรายงานที่นำเสนอและพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
ประเมินพฤติกรรม
(1) มีทักษะในการใช้ความรู้ทางสถิติ เครื่องมือสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวม การนำเสนอ การวิเคราะห์
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เปิดให้มีการอภิปราย
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม 2 ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ .ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 4 3 1 2 1 2 1 2 1 2
1 BSCFN144 องค์การและการจัดการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 ด้านความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 ,16 9 17 10 % 25 % 35 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติ (รายงาน) 15 16 ตลอดภาคเรียน 15%
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ตลอดภาคเรียน 5%
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร แบบฝึกหัดหลังบทเรียน ตลอดภาคเรียน - แก้ไข ลบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร แบบฝึกหัดหลังบทเรียน ตลอดภาคเรียน - แก้ไข ลบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร แบบฝึกหัดหลังบทเรียน ตลอดภาคเรียน - แก้ไข ลบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร แบบฝึกหัดหลังบทเรียน ตลอดภาคเรียน - แก้ไข ลบ
เอกสารประกอบการสอนวิชา “องค์การและการจัดการ”
วิรัช สงวนวงศ์วาน. (2550). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2542). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ธนรัชการพิมพ์.
สายหยุด ใจสำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. (2542). การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
-
ในการประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  โดยนักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมในการนำเสนอแนวความคิดและความคิดเห็น ดังนี้
            -  แบบประเมินผู้สอนตามประเด็นที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น
            -  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในเรื่องต่างๆของการเรียนการสอบ แก้ไข
 
หลังจากได้มีการดำเนินการสอนไปแล้วในหน่วยที่ 4 จึงได้มีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้

ประเมินนักศึกษารายตัวที่มีปัญหาในการเรียนการสอน ปรับปรุงการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งโดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนและช่วยกันเรียน เมื่อพบปัญหาจึงหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้มีการประเมินผลการเรียนการสอนเป็นระยะ ๆ โดยมีการทดสอบก่อนเรียน การสอบถามนักศึกษา การสอบปลายภาค และการนำเสนอผลงานเมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงได้ประเมินผลการเรียน ตัดเกรดส่งคะแนนให้กับหัวหน้าภาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีตามลำดับ
จากผลการประเมินและทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาของนักศึกษา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
-ปรับปรุงแนวการสอนและวิธีการสอนทุก ๆ ภาคเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาและสภาพของนักศึกษา
-ปรุงปรุงหลักสูตร/รายวิชาทุก ๆ 4 ปี เพื่อให้ทันสมัยและตรงกับตลาดแรงงาน