การบัญชีชั้นสูง 2

Advanced Accounting 2

          1. การศึกษาการบัญชีการรวมกิจการรูปแบบต่าง ๆ การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
      2.การทำงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
      3.การจัดทำงบกระแสเงินสดและงบกระแสเงินสดรวม
      4.ปัญหาเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
          5. การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 
      6. การบัญชีสำหรับกิจการระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
 
  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ความเข้าใจไปปรับประยุกต์ในการประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวันได้   2. อธิบายหลักการปฏิบัติและบันทึกบัญชีการรวมกิจการได้   3. อธิบายหลักการปฏิบัติและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยได้   4. บันทึกบัญชีกรณีการค้าระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้   5. จัดทำงบการเงินเงินได้อย่างถูกต้อง
  6. จัดทำงบกระแสเงินสดรวมได้อย่างถูกต้อง   7. ปรับปรุงและแก้ไขกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนทางการบัญชี และเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง   
         ศึกษาและฝึกปฎิบัติ เกี่ยวกับการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบัญชีสำหรับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า การทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ห้องพักอาจารย์ ตึก BLA ชั้น 4 ห้องหลักสูตร
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา        1. นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้
          2. มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
       สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การรวมธุรกิจ รูปแบบของการรวมธุรกิจ มีหลักการและวิธีการปฏิบัติรวมถึงการจัดทำงบการเงินอย่างไรให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2552) เป็นต้น ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และความซื่อสัตย์ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
   1. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม    2. ประเมินจากการส่งงานหรือแบบฝึกหัดทันตามเวลาที่กำหนด
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 2.1.2 จัดทำงบการเงินของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยได้
2.1.3 จัดทำงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยได้ 2.1.4 มีความรู้และความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ รวมถึงการแปลงค่างบการเงิน 2.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
 
 
2.2.1 การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัด 2.2.2 การถาม – ตอบปัญหาในห้องเรียน 2.2.3 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล เช่น งบการเงินรวม เป็นต้น แล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน 2.2.4 สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียน เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงานและการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 2.3.2 การประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 2.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้จากการตรวจแบบฝึกหัด
3.1.1 สามารถพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบได้ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ เช่น การจัดทำงบการเงินรวมบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ เป็นต้น
3.2.1 บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การยกตัวอย่าง พร้อมการถาม – ตอบในชั้นเรียน 3.2.2 ฝึกการคิด ฝึกการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัก หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ 3.2.3 การมอบหมายงานตามใบงานที่กำหนดขึ้น 3.2.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว
3.3.1 การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัด 3.3.2 การถาม – ตอบปัญหาในห้องเรียน 3.3.3 สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
 
4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 4.1.3 มีภาวะผู้นำและการสร้างความสามัคคีในกลุ่ม 4.1.4 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้
 
4.2.1 มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล 4.2.2 มอบหมายให้ทำกรณีศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 5 คน เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาตัวอย่างการรวมธุรกิจเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการรวมธุรกิจ เป็นต้น
 
4.3.1 ประเมินจากแบบฝึกหัด 4.3.2 ประเมินจากการนำเสนอกรณีศึกษาของแต่ละกลุ่ม
5.1.1   สามารถรายงานผลการจัดทำงบการเงินของบริษัท เพื่ออธิบายถึงฐานการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทได้ 5.1.2  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังหรือผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน 5.1.3  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 5.1.4  สามารถนำความรู้และความเข้าใจทางธุรกิจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
5.2.1 มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเองจาก web site สื่อการสอน E-learning เป็นต้น 5.2.2 การนำเสนอและยกตัวอย่างโดยใช้ Power point
 
5.3.1 ประเมินจากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 5.3.2 การตรวจรูปเล่มรายงาน
- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC140 การบัญชีชั้นสูง 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่ 1,2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 3,4 15%
2 บทที่3,4 สอบกลางภาค 8 25%
3 บทที่6,7 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 11 และ 15 15%
4 บทที่ 7 , 8 และ 9 สอบปลายภาค 17 25%
5 บทที่ 1 - 9 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การส่งแบบฝึกหัด การทำโจทย์ปัญหา และการถาม – ตอบ ทุกสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 20%
- ผศ.ดร สินีนาฏ วงค์เทียนชัย. เอกสารคำสอนวิชาการบัญชีขั้นสูง 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-มงคลล้านนา ตาก 2561. - ผศ.สุรชัย เอมอักษร. การบัญชีชั้นสูง 2. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2555.
- สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 การรวมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ธันวาคม, 2550. - สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย. กรุงเทพฯ : พฤษภาคม, 2550. - สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม. กรุงเทพฯ : พฤษภาคม, 2550. - มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง 2552). กรุงเทพฯ : มกราคม, 2551
-  Power Point Slide ประจำบทเรียน
-  www.Tfab.or.th  เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี
-  www.nukbunchee.com เว็บไซด์นักบัญชีดอทคอม
-  www.set.or.th เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
      การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้      2.1 ผลการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเรียนของนักศึกษา      2.2 การทบทวนผลการประเมิน เช่น การทดสอบย่อย      2.3 จากการตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้        3.1 ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา        3.2 ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา การทำกรณีศึกษา
4.1 ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 4.2 ตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนของสาขาวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้      5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4      5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้นำไปใช้ในการเรียน การทำแบบฝึกหัดหรือในการประกอบอาชีพต่อไป      5.3 ปรับเปลี่ยนตารางสอน เพิ่มการสอนเสริม ตามที่นักศึกษาต้องการ