ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

Embedded Systems and Internet of Everything

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล