การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโลจิสติกส์

Special Topics in Logistics Engineering

เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยนำหลักการของการสืบค้นข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านโลจิสติกส์และวิธีการแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหา โดยมีการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอน และช่วยส่งเสริมให้ นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลในการแก้ปัญหา
เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานในด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ ที่มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้าน สามารถเข้าใจหลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิควิธีที่ทันสมัย, นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์, มาเป็นแนวทาง ในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหา โดยมีการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอน และช่วยส่งเสริม ให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลในการแก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ได้
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ ที่เน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง
- เวลาให้คำปรึกษานักศึกษา หลักเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 16.00 -19.00 น
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
1.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
1.1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
1.2.1 เน้นในเรื่องให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และการส่งงาน ในเวลาที่กำหนด 1.2.2 ใช้กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม

              1.2.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.3.1 เช็คชื่อการเข้าเรียน ตรวจสอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา
1.3.2 พฤติกรรมการเข้าร่วมทำกิจกรรมการพัฒนาของนักศึกษา
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1.1 สามารถเข้าใจ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลและวิธีการที่
ทันสมัยทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์
2.1.2 สามารถนำไปประยุกต์ในกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้
2.1.3 มีความเข้าใจแนวทางในการแก้ปัญหาและคิดเชื่อมโยงหลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้
2.2.1 บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการศึกษาปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
2.2.2 มอบหมายให้ทำโครงงานเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ ค้นหาบทความที่ทันสมัย โดยนำมาสรุปและนำเสนอ
2.2.3 บรรยาย มอบหมายและนำเสนอรายงานศึกษากรณีศึกษาโดยใช้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านโลจิสติกส์
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินผลทักษะการคิดเชื่อมโยง และการประยุกต์ใช้การศึกษาปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์โดยเน้นการปฏิบัติงานกิจกรรมด้าน โลจิสติกส์
2.3.3 ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
3.1.2 พัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ได้โดยนำหลักการต่าง ๆ ที่ทันสมัย มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม เช่นหลักการจำลองสถานการณ์ หลักการออกแบบระบบขนส่งและการกระจายสินค้า หลักการสินค้าคงคลัง เป็นต้น
3.1.3 พัฒนาการใฝ่หาความรู้
3.2.1 มีการมอบให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา บทความ การศึกษาปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ การทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
3.2.2 จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ วิเคราะห์กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ การศึกษาปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์มาใช้อย่างเหมาะสมด้วยการแก้ปัญหาจากการสิบค้นข้อมูลจริง
3.2.3 มอบหมายงานการสืบค้นข้อมูลจากตำรา เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ ให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3.3.3 ประเมิลผลจากงานที่มอบหมายและการนำเสนอ
4.1.1 พัฒนาให้นักศึกษาสามารถทำงานกลุ่มหรือผู้อื่นได้
4.1.2 พัฒนาให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติเป็นกลุ่ม
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมและการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 พัฒนาทักษะการนำเสนอโครงงาน และรายงาน การสื่อสารความหมายโดยในเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.2 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน
5.1.3 พัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติตามหลักการนวัตกรรมและงานวิจัยจากการศึกษาปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอโครงงานด้วยข้อมูลโดยเน้นหลักคณิตศาสตร์หรือสถิติ
5.1.4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
5.2.1 มอบหมายรายงาน โครงงานหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และการนำเสนอ
5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.3 บรรยายและแนะนำหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการใช้งานในการศึกษาปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ นำเสนอกรณีศึกษาด้านปัญหาวิศวกรรมโลจิสติกส์โดยเน้นการนำตัวเลข หรือสถิติมาอ้างอิง
5.2.4 มอบหมายงานนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการภาษาอังกฤษ รวมถึงการท่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGIE315 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การปฏิบัติข้อ 2.2 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-8 และ 10-16 การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน ในฐานะที่นักศึกษาเป็นวิทยากรทางด้านโลจิสติกส์ กับกรณีศึกษาที่นำมาศึกษาและวิเคราะห์ 11-12 70%
2 การปฏิบัติข้อ 2.1 ตั้งแต่สัปดาห์ 1-8 และ 10 การสอบปลายภาคการศึกษา 17 20%
3 ทฤษฎีและปฏิบัติ สัปดาห์ที่ 1-17 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
การจัดสัมมนา ผศ.เกษกานดา สุภาพจน์
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการศึกษาปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ