การจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการสูญเสียสำหรับธุรกิจค้าปลีก

Risk Management and Loss Prevention for Retail Business

1.รู้และเข้าใจคามหมาย แนวคิด และความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการสูญเสียสำหรับธุรกิจค้าปลีก
2. รู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทางกลยุทธ์และการตัดสินใจภายใต้สภาวะเสี่ยง
3. รู้และเข้าใจในการจัดคามขัดแย้งและกลยุทธ์ในการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ผลดีผลเสียอันเกิดจาการบริหารความเสี่ยง และป้องกันการสูญเสียสำหรับธุรกิจค้าปลีก
4. รู้และเข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และป้องกันการสูญเสียสำหรับธุรกิจค้าปลีก
5. รู้และเข้าใจเป็นรูปธรรมในการบริหารความเสี่ยง และป้องกันการสูญเสียสำหรับธุรกิจค้าปลีก
6. รู้และเข้าใจความเสี่ยงด้านการเงินสำหรับธุรกิจค้าปลีกเพิ่มมากขึ้น
7. นำความรู้ที่ได้จากการจัดการความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นสำหรับธุรกิจค้าปลีก
1. มีความรู้ความเข้าใจความหมาย แนวคิด การจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการสูญเสียสำหรับธุรกิจค้าปลีก
2. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงทางกลยุทธ์และการตัดสินใจภายใต้สภาวะเสี่ยง
3. มีความความรู้ความเข้าใจในการจัดการความขัดแย้งและกลยุทธ์ในการสื่อสาร และสามารถวิเคราะห์ผลดีผลเสียอันเกิดจากการบริหารความเสี่ยง และป้องกันการสูญเสียสำหรับธุรกิจค้าปลีก
4. มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และป้องกันการสูญเสียสำหรับธุรกิจค้าปลีก
5. มีความรู้ความเข้าใจเป็นรูปธรรมในการบริหารความเสี่ยง และป้องกันการสูญเสียสำหรับธุรกิจค้าปลีก
6. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น
7. มีความสามารถนำความรู้ในรายวิชา ไปประยุกต์ใช้ในในการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการสูญเสียสำหรับธุรกิจค้าปลีก และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
หลักพื้นฐานความเสี่ยงทางด้านต่าง ๆ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลของความเสี่ยงต่อองค์กรธุรกิจค้าปลีก ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1 3.3.1 4.3.1 การทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 และ 17 35% และ 35%
2 2.3.2 3.3.2 4.3.2 4.3.3 5.3.1 5.3.2 งานที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าและนำเสนอ การทำงานกลุ่ม การอ๓ิปรายกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1 - 1.7 3.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน - การเข้าเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในเวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ธนศักดิ์ ตันตินาคม. 2562. สำเนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการสูญเสียสำหรับธุรกิจค้าปลีก.
การจัดการความเสี่ยงและหลัการประกันภัย. สำนักพิพม์สุโขทัยธรรมาธิราช.
วารสารตลาดหลักทรัพย์. กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เว็ปไซด์ การบริหารความเสี่ยง องค์การพิพิธภัณพ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1. ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
2. การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. การพิจารณาจากผลคะแนนจากการสอบ
2. สังเกตจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
1. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา วิเคราะห์ผล เพื่อนำมาปรับปรุงการสอน
2.อาจารย์ผู้สอนควรหาความรู้เพิ่มเติม จาการฝึกอบรม สัมมนา อย่างสม่ำเสมอ
1. มีการทบทวนสัดส่วนของการให้คะแนน
2. มีการทบทวนข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด
3. มีการสุ่มสอบถามด้วยวาจาจากงานที่มอบหมาย
1. ควรมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปีตามการวัดผลการเรียนรู้ การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน
2. การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุง