ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

Fundamental English 1

รู้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาพื้นฐาน เข้าใจสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านและฟัง มีทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการพูดและเขียนข้อความสั้นๆ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และการหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและ
รายละเอียด การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ รูปแบบและการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง การเขียนระดับประโยคและข้อความสั้นๆ
การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ การพูดเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือเฉพาะรายที่ต้องการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าชั้นเรียน+ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 การทำกิจกรรมในชั้นเรียน (การตอบคำถาม /ทำแบบฝึกหัด/สอบย่อย) สัปดาห์ที่ 2 - 16 30%
3 Chapter 1-6 การสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9 30%
4 Chapter 7- 12 การสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 30%
Password 1: A Reading and Vocabulary Text Third Edition
ผู้แต่ง Linda Butler
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
นักศึกษาประเมินการสอน วิธีการสอนและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา 
สังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนคิดของนักศึกษา
นำผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา
นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากนักศึกษามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา